Опитування про проект правопису на сайті Ізборник                                        


Попередня     Головна     Наступна


ПИСЬМО — знакова система фіксації мови на площині за допомогою умовних графічних елементів двох вимірів для передавання інформації на віддалі й закріплення її в часі. Найперші спроби письмової фіксації думок і повідомлень виникли ще в первіснообщинному сусп-ві (кінець кам’яного віку). Внаслідок культур. розвитку людства П. зазнало еволюції, у ході якої історично склалися чотири його типи залежно від смислового обсягу графіч. знаків: піктографічне, ідеографічне, складове та літерно-звукове.

Піктографічне (від лат. pictus — писаний фарбами, намальований і грец. γράφω — писати) П. — найдавніший тип знакової фіксації мови. За допомогою малюнків (піктограм, тобто зображення на камені, дереві, глині предметів, дій і подій) схематично передавався заг. зміст вислову без відображення мовних особливостей тексту (звуків, слів, їх послідовності і грамат. форм). Синтет. характер цього П. відповідав полісинтет. ладові первісних мов. Піктогр. П. з’явилося, очевидно, тоді, коли люди почали усвідомлювати і виділяти з мовного потоку речення, і остаточно оформилося, вірогідно, в епоху неоліту (8 — 6 тис. до н. е.). Деякі його елементи збереглися до нашого часу (напр., дорожні знаки).

Ідеографічне (від грец. ’ιδέα — думка, ідея і γράφω — писати) П. прийшло на зміну піктографії в 4 — 3 тис. до н. е. у зв’язку з дальшим розвитком людського мислення й мови і набутою ними здатністю до більших абстракцій та поділу мовлення на елементи — слова. Воно передавало абстр. поняття, втілені в семантиці слова за допомогою усталеного набору зображень або графіч. символів. Напр., знак, що зображав ногу, міг означати «іти», «ходити», «стояти», «приходити», «приносити» і т. д. (звідси ін. назва цього П. — логографічне від грец. λόγος — слово і γράφω — пишу). Перехід до ідеогр. П. стимулювався й сусп. поступом (виникненням рабовласн. держав і потребою писемної документації для різних сфер екон. і культур. життя). Ідеогр. системи, мало пов’язані з фонетикою мови, були зручні для старод. різноетнічних держав і в кожній з них розвивалися самостійно. Найвідоміші з них — давньоєгипетське ієрогліфічне П. (4 тис. до н. е. — 2-а пол. 3 ст. н. е.), шумерський (з 4-3 тис. до н. е.) і аккадський (вавилоно-ассирійський, з серед. З тис. до н. е.) клинопис, який пізніше запозичили хети (бл. 2 тис. до н. е.), урарти (на поч. 1 тис. до н. е.) та ін. народи; китайське ієрогліф. П. (з 2 тис. до н. е.), яке збереглося до нашого часу, П. майя в Центр. Америці (1 тис. н. е.). Не всі старод. системи ієрогліф. П. розшифровані. Найкраще вивчено П. Єгипту, Месопотамії і Китаю. Логограми, які з часом набули міжнар. характеру, застосовуються в складі допоміжних підсистем П. і нині (цифри, алгебраїчні й хім. формульні знаки, дорожні знаки тощо).

З 2 тис. до н. е. почало формуватися складов е (силабічне — грец. συλλαβικός, від συλλαβή — склад) П., в якому кожен графіч. знак відповідав складові слова. У цій системі П. менше знаків, ніж в ідеографічній, бо різних складів у мовах менше, ніж слів. Детальніше відображення фонет. і грамат. структури мови у складовому П. досягалося тим, що до багатозначної ідеограми в кожному конкр. випадку додавалися спец. знаки, які передавали суто звукові елементи слова в цілому чи його частини, або знаки-детермінативи для уточнення кола понять, до якого належить слово. Такий спосіб П. вже забезпечував досить адекватну фіксацію мовлення і надійне відтворення тексту при читанні, отже, ним могли передаватися будь-які тексти. Складове П. формувалося двома способами: а) внутр. перетворенням ідеогр. систем (шумерське і похідні від нього ассиро-вавилонське, еламське, хурритське, хетське, урартське П.), критське (мінойське) лінійне складове П. і П. майя в Центр. Америці; б) шляхом самост. розвитку систем на основі або під впливом ідеогр. П. (кіпрська, біблоська та ін. складові системи). Пізніші системи складового П. виникли з консонантно-звукового П. внаслідок його вокалізації. Найпоширеніші з них системи П. Старод. Індії — брахмі (8 — 7 ст. до н. е.), скоропис кхароштхі (5 ст. до н. е.) та похідне від них складове П., а також ефіопське складове П. Для цих складових систем була характерною відсутність ідеограм, застосування для позначення складів з тотожними голосними або приголосними звуками графічно близьких знаків, що надавало цим системам чіткості й стрункості.

Літерно-звукове (ін. назви — алфавітне, фонемографічне) П., що виявилося найзручнішим, сформувалося значно пізніше за складове, оскільки його виникнення пов’язане з розвиненим умінням людей розкладати мовлення на найпростіші елементи — звуки (фонеми). У цій системі П. кожен графіч. знак (літера) передає окр. звук (фонему). Літерно-звукове письмо має два різновиди: консонантно-звуковий (консонантно-фонемографічний) і вокалізовано-звуковий (вокалізовано-фонемографічний). Консонантно-звукове письмо, в якому знаками позначалися лише приголосні звуки (консонанти), виникло в 2-й пол. 2 тис. до н. е. і закріпилося переважно в тих мовах, де значення коренів слів пов’язане з приголосними звуками (протосинайське, протоханаанське, угаритське, фінікійське, давньоєврейське, арамейське, арабське П. та ін.). Голосні звуки не мали окр. літер, і при читанні їх треба було вгадувати, що утруднювало розуміння написаного. Вперше консонантно-звукові знаки з’явилися в єгипетському П., але вони тут вживалися поряд з ідеографічними, складовими й детермінативами. Творцями консонантно-звукового П. в чистому вигляді стали фінікійці (серед. 2 тис. до н. е.) та деякі ін. семітські народи в той час, коли в єгиптян уже існували консонантно-звукові ієрогліфи, а в ассиро-вавилонян сформувалася складова система клинопису. Фінікійське П. взято за основу в більшості нині існуючих літерно-звукових алфавітів. Його літери мали досить просту й зручну для написання й запам’ятовування форму. Писали фінікійці горизонт, рядками справа наліво. З часом фінік. П. було витіснено арамейським і в кін. 1 тис. до н. е. перестало існувати. На основі фінік, консонантно-звукового алфавіту виникло пунічне (застосовувалося протягом 4 — 2 ст. до н. е. в Карфагені та його колоніях), давньоєврейське (Палестина, 1-а пол. 1 тис. до н. е.), арамейське (серед. 1 тис. до н. е. — 4 ст. н. е., Передня й Мала Азія), грец. архаїчне письмо, одна з найдавніших писемних складових систем Індії брахмі і, можливо, південносемітська (південноаравійська) система П. (кін. 2 — поч. 1 тис. до н. е. на тер. Старод. Аравії).

Наступним етапом у розвитку літерно-звукового письма було виникнення на поч. 1 тис. до н. е. його вокалізовано-звукового типу, коли на письмі стали позначати як приголосні, так і голосні звуки. Перший крок у створенні вокалізовано-звукового П. зробили старод. греки. Оскільки в грец. мові корені слів і афікси складалися як з приголосних, так і з голосних звуків і в розрізненні семантики слів голосні відігравали таку саму роль, як і приголосні, грец. текст без голосних був майже незрозумілий. Запозичивши фінік. П., старод. греки з 8 ст. до н. е. поступово пристосували його до своєї мови: вони змінили деякі літери фінік, алфавіту для позначення грец. голосних і створили нові літери (φ, χ, ξ, ψ, ω) для приголосних, яких не було у фінік. мові. Грец. письмо дало початок писемності всіх європ. народів. На його основі з’явилося кілька почеркових різновидів, з них найхарактерніші — устав (унціал), курсив (скоропис) і рядкове (мінускульне) письмо. З часом грец. П. розпалося на варіанти: а) західногрецьке, на основі якого виникли різні види давньоіталійської писемності — етруська (з 7 ст. до н. е.), латинська (з 6 ст. до н. е.), давньогерманське рунічне П. (з 3 ст. н. е.) і, вірогідно, як відгалуження від західногрец. П. — численні писемні системи старод. Малої Азії; б) східногрецьке, на основі якого виник грец. класичний алфавіт (кін. 5 ст. до н. е.), що став нац. П. для всієї Греції, а згодом — і для Візантії під назвою «греко-візантійське письмо» (візантійське письмо).

Поширене разом з католицизмом лат. письмо в епоху західноєвроп. феодалізму набуло міжнар. характеру й стало основою нац. писемних систем народів Зх. і Серед. Європи (німецької, французької, англійської, польської, чеської та ін.). Оскільки звуковий склад багатьох нових західноєвроп. і слов’ян, мов істотно відрізняється від лат. мови, великого поширення в нац. орфографіях набули дво- і трилітерні сполуки для позначення однієї фонеми (англ. th, нім. ch «х», sch «ш», tsch «ч», польс. sz, rz) та діакритичні знаки. Через інертність і консервативність деякі західноєвроп. писемні системи (англ., франц.) протягом багатьох століть не зазнавали істотних реформ, унаслідок чого відбувся розрив їх з живим нар. мовленням. На основі східногрец. класичного П. виникло коптське (християнсько-єгипетське) П. У 4 ст. н. е. на базі греко-візант. уставу (унціалу) з доданням кількох знаків латинського та рунічного П. єпископ Вульфіла створив готське П. для герм. народу вестготів, а в 9 ст. н. е. на цьому ж ґрунті створено слов’ян.-кириличне П. — кирилицю. Кирилич. П. користувалися в Київ. Русі, а потім — у староукр., старобілорус. і старорос. писемностях.

Укр. писемність починається з 11 ст., коли в південнорус. пам’ятках стали відбиватися протоукр. діал. риси (злиття ы, і > и, рефлексація Ђ> і, перехід е > о після шиплячих перед твердими приголосними, ствердіння шиплячих, губних і р тощо). Ці та інші регіон. риси ще частіше й послідовніше виявились у староукр. писемних пам’ятках 13 — 16 ст. Староукр. писемність формувалася на основі загальнорус. писемних традицій і найважливіших особливостей живих говорів укр. народу. Графіка староукр. писемності, базуючись на кирилиці, зберігала майже всі знаки давньорус. П. Найдавнішим типом укр. П. (11 — 14 ст.) був устав. З 14 ст. поширюється півустав і його численні різновиди (ранній, пізній, каліграфічний, діловий, біглий), а в кін. 14 — на поч. 15 ст. виникає скоропис, який досяг найбільшого розвитку в 17 ст. Він відрізнявся від рос. та білоруського як різними начерками тих самих літер, так і характером письма в цілому (окр. його різновиди склалися залежно від місц. традицій у письмі). У заголовках розділів книжок застосовували складне й орнаментоване письмо — в’язь. З розділових знаків у давньорус. і староукр. писемностях вживалися крапка або комбінації з двох, трьох і чотирьох крапок — довільно, на розсуд писаря (найчастіше для позначення пауз або для розділення частин тексту). З 14 ст. для розмежування слів іноді вводили пробіли, які остаточно закріпилися у книгодрукуванні (кін. 16 ст.). Книгодрукування в Україні з кін. 16 і до поч. 18 ст. здійснювалося традиц. кириличним півуставом. Унаслідок реформи письма (див. Реформи алфавіту і графіки) в Росії 1708 — 10 було спрощено й округлено накреслення більшості літер алфавіту (див. Гражданський шрифт), усунено надрядкові знаки — наголоси й титла, запроваджено араб. систему позначення чисел замість літерної. Ці особливості були покладені також в основу сучас. писемних систем східнослов’ян. народів. Кирилицю в традиц. графіці було збережено для" церк. л-ри.


Літ.: Сахаров И. П. Образцы древней письменности, снимки с судеб. письма рус., лит.-рус. и малоруського (XII — XVIII вв.). СПБ, 1841, 1852; Каманин И. М. Палеогр. изборник. Мат-лы по истории южнорус. письма в XV — XVIII вв. К., 1899; Добиаш-Рождественская О. А. История письма в средние века. М. — Ленинград, 1936; Лоукотка Ч. Развитие письма. М., 1950; Истрин В. А. Возникновение и развитие письма. М., 1965; Панашенко В. В. Палеографія укр. скоропису другої пол. XVII ст. К., 1974; Павленко Н. А. История письма. Минск, 1987; Півторак Г. П. Рання писемність сх. слов’ян у контексті слов’ян. культур другої пол. 1 тис. н. е. В кн.: Слов’ян. мовознавство. Доповіді на X Міжнар. з’їзді славістів (Софія, вересень 1988 p.). К., 1988.


Г. П. Півторак.


Генеалогічна схема розвитку систем письма індоєвропейських мов.
Попередня     Головна     Наступна


Опитування сайту «Ізборник»:

Веб-опитування про проект правопису:   Українська національна комісія з питань правопису підготувала проект нової редакції Українського правопису, громадське обговорення якого триватиме до 15 вересня 2018 року. На розгляд громадськості були винесені нові правила передачі деяких власних і загальних назв, відмінювання, написання слів з великої букви, правопис іменників з числівником пів та ін. Ваші відповіді допоможуть оцінити суспільне ставлення до чинної мовної норми та запропонованих змін. Опитування )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.