Уклінно просимо заповнити Опитування про фемінативи  


‹‹   Головна

Найближчі відгуки указа 1876 р. про заборону украінського письменства.В № 5 нашого журнала ми познайомили читачів з історією указа 1876 року про заборону украінського письменства, надрюкувавши текст постанови спеціального совіта, що був призначений для розгляду цієї справи. Тепер ми хочемо подати відомості про те, які виявилися незабаром відгуки цього указа.

Нема чого й казати, що указ 1876 р., на якому стояла резолюція: «къ исполненію и наблюденію», породив багато непорозумінь як в цензурних комітетах, так і у адміністрації, бо зразу ж стало видко, що він виявився при ненормальному становищі законодатної діяльності. Щоб пояснити, які курйози мусили виникати з цієї ненормальності закона, ми, минаючи багато других фактів, занотуємо тільки один. — Як сказано в указі, треба пропускати тільки ті книжки, які надрюковані «общепринятымъ русскимъ правописаніемъ». Між тим зараз же після указу подана була в «комитетъ цензури иностранной» книжка галицького видання «ОповЂданє про житє св. мученикôвъ Бориса и ГлЂба», надрюкована кириллицею. Комитет «цензуры иностранной» переслав цю книжку в «комитетъ для цензированія духовныхъ книгъ», а цей комитет дав таку відозву: «хотя по содержанію своему означенная брошюра безукоризненна, но, какъ написанная на малорусскомъ нарЂчіи, не можетъ быть допущена къ обращенію въ предЂлахъ Имперіи». Тоді «комитетъ цензуры ино-/250/странной» побачив, що в цьому ділі виходить якийсь курйоз, і порішив обернутись з запитанням до «Главн. упр. по дЂламъ печати», особливо ж через те, що брошюра надрюкована кириллицею. Од Главн. управл. вийшла нарешті така резолюція: «такъ-какъ «ОповЂданє» напечатано кириллицей, то не только слЂдуетъ пропустить брошюру, а радоваться, что въ ГаличинЂ партія, противная украинофиламъ, издаетъ книги, печатая ихъ церковнымъ шрифтомъ».

В 1878 році заборонений був 3-ій вип. «Збірника пісень» М. Лисенка, виданий в Липському, через те, що під нотами надрюкований був текст самих пісень, а це заборонялось указом 1876 року. Тільки через три роки, в початку 1881 року, цеб-то тоді, як повіяло було инчим духом, довелось М. Лисенку одібрати дозвіл на пропуск свого «Збірника» в Россію. Цей факт ми зазначуємо через те, що він викликав дуже цікаву записку тодішнього київського, подільского і волинського генерал-губернатора М. И. Черткова до министра внутр. дЂлъ. Подаємо цю записку в повному тексті.12 января 1881 Канд. Унив. Св. Влад. артистъ Лейпц. Консерваторіи Николай Лисенко въ поданномъ мнЂ прошеніи объяснилъ, что будучи по профессіи музыкантомъ, онъ въ видахъ музыкально-научной обработки народной музыки, посвятилъ себя преимущественно собранію и изученію малор. народныхъ пЂсенъ, употребивъ на это занятіе много времени, труда и издержекъ. Приготовивъ къ изданію три выпуска сборника пЂсенъ съ мотивами и фортепіаннымъ къ нимъ аккомпаниментомъ, Лисенко напечаталъ ихъ въ ЛейпцигЂ, и первые два выпуска были допущены къ свободному обращенію въ Россіи, но когда въ 1878 г. былъ доставленъ изъ за границы 4-й выпускъ, то кіев. цензоръ не призналъ возможнымъ допустить его въ продажу, не вслЂдствіе содержанія помЂщенныхъ въ немъ пЂсенъ, а въ силу остававшагося до того неизвЂстнымъ просителю распоряженія, воспрещающаго печатать ноты съ малороссійскимъ текстомъ, притомъ сборникъ напечатанъ хотя и обыкновеннымъ русскимъ алфавитомъ, но съ нЂкоторыми отступленіями отъ общепринятаго /251/ правописанія. Не придавая этой сторонЂ своего изданія какого либо особеннаго значенія и утверждая, что недопущеніе изданнаго имъ сборника въ продажу повлекло значительныя для него матеріальныя потери, Лисенко проситъ снять съ его труда незаслуженный запретъ.

РазсмотрЂвъ представленный при означенномъ прошеніи Лисенка сборникъ малорос. пЂсенъ, я не нашелъ въ немъ ничего предосудительнаго, но выпускъ этого изданія въ свЂтъ не могъ быть разрЂшенъ за силою Выс. повелЂнія, объявленнаго бывшимъ министромъ Вн. дЂлъ въ конфиденціальномъ отзы†отъ 23/VI 76 г. за № 3570, которымъ установлены общія ограниченія относительно малор. литерат. произведеній, въ томъ числЂ воспрещеніе печатать на малор. нар. тексты къ музык. нотамъ.

Не встрЂчая съ своей стороны препятствій къ разрЂшенію выпуска въ продажу сборника пЂсенъ Лисенко, я, пользуясь настоящимъ случаемъ, признаю умЂстнымъ войти вообще въ оцЂнку цЂлесообразности распор. 1876 г., положившаго запретъ на всЂ роды произведеній на малор. нар., кромЂ произведеній изящной словесности.

Къ сожалЂнію, мнЂ неизвЂстны тЂ мотивы, которые послужили поводомъ къ принятію такой строгой мЂры, установленной безъ вЂдома и заключенія мЂстной администраціи края; поэтому я лишенъ возможности всесторонне высказаться по затронутому вопросу съ точки зрЂнія тЂхъ доводовъ, какіе послужили основаніемъ для приведеннаго распоряженія; но вникая въ смыслъ Выс. повелЂнія, послЂдовавшаго въ августЂ 1875 г. объ учрежденіи въ ПетербургЂ особаго совЂщанія по малорос. вопросу, озадачивавшему въ то время Правительство, можно съ вЂроятностью предположить, что, при установленіи ограниченій на малорус. литературныя произведенія, преслЂдовалась главная, если не единственная цЂль — пресЂчь украинофильскую дЂятельность въ смыслЂ политическаго сепаратизма. Не отвергая проявлявшихся въ Кіе†признаковъ подобной дЂятельности со стороны нЂкоторыхъ лицъ мЂстной интеллигенціи, группировавшихся въ отдЂльномъ кружкЂ, получившемъ названіе украинофильскаго, я долженъ сказать, что эта ничтожная сама по себЂ по числу своихъ /252/ сторонниковъ и умственнымъ силамъ фракція національныхъ патріотовъ не имЂла и не могла имЂть никакого существеннаго значенія въ смыслЂ зараженія идеями сепаратизма массы малор. населенія въ Ю.-З. краЂ, по отсутствію здЂсь почвы, на которой могли бы прививаться подобныя тенденціи. Ссылаясь на трехлЂтній опытъ управленія Ю.-З. краемъ, я съ увЂренностью могу утверждать, что въ средЂ здЂшняго малор. населенія, чуждаго какихъ бы то ни было политическихъ идей и беззавЂтно преданнаго своему Государю, проповЂдники сепаратизма, если бы таковые нашлись, встрЂтили бы то же самое, что и проповЂдники полонизма, пытавшіеся привлечь народъ на свою сторону во время послЂдняго польскаго движенія.

Въ виду этого установленныя по отношенію къ малор. нарЂчію и музыкЂ ограниченія, имЂющія видъ недовЂрія къ народу, который ни своимъ прошлымъ, нн настоящимъ не подалъ къ тому никакого повода, не оправдываются, по мнЂнію моему, дЂйствительною необходимостью и служатъ только къ нежелательному раздраженію въ средЂ не только уроженцевъ и поклонниковъ мЂстной народности, но и вообще людей, несочувствующихъ принципу безосновательныхъ стЂсненій, особенно при запрещеніяхъ исполненія на малор. нарЂчіи сценическихъ представленій и музыки. Усиленію неудовольствъ и нареканій по этому поводу способствуетъ и то еще обстоятельство, что законъ 1876 г. обнародованъ не былъ, почему примЂненіе его признается произволомъ мЂстныхъ властей.

На основаніи предложенныхъ соображеній, признавая съ своей стороны отмЂну установленныхъ закономъ 1876 г. ограниченій по отношенію къ малор. нарЂчію и музыкЂ не только возможнымъ, но даже желательнымъ въ интересахъ утвержденія въ общест†довЂрія къ Правительству, я имЂю честь представить объ этомъ на усмотрЂніе Вашего Сіятельства, присовокупляя, что по моему мнЂнію литературныя и музыкальныя произведенія на малор. нарЂчіи слЂдовало бы поставить въ одинаковыя цензурныя условія съ произведеніями на обще-русскомъ /253/ языкЂ. У сего прилагается представленный мнЂ сборникъ пЂсенъ Лисенко. — Ген.-адъют. Чертковъ 2-й.На цю записку дана була така резолюція: «заслуживаетъ особаго вниманія и подлежитъ безотлагательному разсмотрЂнію и докладу по соображенію съ мЂрою 1876 г. и порядками, въ кот. она б. принята».

Одночасно з цією запискою була подана Министру Внутр. ДЂлъ і друга записка — од тимчасового харьковського генерал-губернатора, кн. Дондукова-Корсакова. Записка ця була вже надрюкована в Літерат.-Науков. Вістнику 1905 р., кн. 2, в статті I. Франка «Сухий пень». Подаємо її тут через те, що багато не всі читачи нашого журнала мали змогу в свій час перечитати її в Літ.-Наук. Вістн., а також через те, що цікаво буде порівняти думки двох великих администраторів, з котрих один, бувши ранійш в Київі генерал-губернатором, славився як ліберальний администратор (Дондуков-Корсаков), а другий (Чертковъ) проявив себе тут же дуже реакційним і суворим чоловіком. Проте думки реакціонера по питанню заборони украінського слова вийшли ліберальними, а думки ліберала — реакційними. Мабуть, все залежить од того, хто приготовляє ці доклади в администраційній канцелярії.Записка о малороссійскомъ языкЂ. — Въ числЂ вопросовъ, обсуждаемыхъ нынЂ печатью и частью естественно возникшихъ изъ требованій жизни, частью искусственно возбужденныхъ прессою съ различными цЂлями, обращаетъ на себя особенное вннманіе вопросъ о признаніи правъ малорусскаго нарЂчія въ губерніяхъ, населенныхъ малорусскою народностью.

Почти десятилЂтнее управленіе мое Ю.-З. краемъ, пребываніе въ КіевЂ, составлявшемъ въ то время центръ развивавшагося съ начала 60-хъ годовъ малорусскаго литературно-національнаго движенія, наконецъ возникновеніе того же вопроса, совпавшее со временемъ служенія моего въ Харько†и при подчиненіи мнЂ полтавской и черниговской губерній, чутко прислушивающихся къ нему въ лицЂ части своей интеллигенціи (особенно черниг. губерніи), все это даетъ мнЂ право и даже налагаетъ на меня, какъ на каждаго русскаго, обязанность высказать свое мнЂніе о /254/ дЂлЂ величайшей государственной важности, неправильная постановка котораго способна вызвать неисчислимыя осложненія въ будущемъ, въ отношеніи какъ внутренней, такъ и къ внЂшней политики.

СлЂдя за мнЂніями, высказанными по этому предмету, нельзя не замЂтить какъ различія цЂлей и побужденій, лежащихъ въ осно†выражаемыхъ желаній и требованій, такъ и неполнаго тождества стремленій, въ той, разумЂется, неокончательной формЂ, въ которой они до сихъ поръ успЂли выразиться.

Если авторы однихъ статей, предыдущая дЂятельность которыхъ заставляетъ предполагать въ нихъ полную сознательность и знакомство съ предметомъ, очевидно, не рЂшаются досказывать многаго, что ясно обнаружилось бы при откровенномъ изложеніи и изобличало бы ихъ въ стремленіяхъ, несимпатичныхъ даже для большинства ихъ единомышленниковъ, то другіе, безсознательно вторящіе первымъ, являются отголоскомъ того особаго сантиментально-доктринерскаго либерализма, который составляетъ характеристическую черту русской столичной прессы, такъ отличающую ее даже отъ самой либеральной печати другихъ странъ.

Если первые изъ этихъ авторовъ несомнЂнно знаютъ, чего хотятъ и куда идутъ, то вторые, боясь обвиненій въ измЂнЂ отвлеченной доктринЂ равноправности, готовы требовать примЂненія ея безотносительно къ условіямъ времени и мЂста и нерЂдко вопреки традиціонной, исторической идеЂ своего государства. Они готовы даже навязать ее тамъ, гдЂ теченіе жизни предъявляетъ требованіе это въ иномъ, высшемъ значеніи, а не въ смыслЂ возвращенія къ прошедшему, низшему и не вызываемому ни живостью, ни силою завЂщанныхъ исторіей идей, ни нуждами прогрессирующей культуры.

Люди, сознательно стремящіеся къ созданію равноправности для малорусскаго языка, принадлежатъ къ числу тЂхъ дЂятелей начала 60-хъ годовъ или ихъ послЂдователей и преемниковъ, которые подъ именемъ «украинофиловъ» сдЂлались извЂстны всЂмъ, слЂдившимъ за возникшимъ тогда національнымъ малорусскимъ движеніемъ, нашедшимъ свое выраженіе въ журналЂ «Основа». /255/ НЂкоторые изъ нихъ, какъ БЂлозерскій и Кулишъ, почти сошли со сцены; другіе, какъ Костомаровъ, отвлечены были своимъ призваніемъ въ иную сторону. Но дЂятельность ихъ, какъ въ прекратившейся «Осно※, такъ и въ разработкЂ историческаго, лингвистическаго и грамматическаго матеріала, не прошла безслЂдно и дала начало новому движенію, избравшему своимъ центромъ Кіевъ и нашедшему, въ силу особыхъ политическихъ условій, сильный отголосокъ въ Галиціи и БуковинЂ, особенно съ тЂхъ поръ, какъ Высочайшее повелЂніе 18/V 76 г. крайне. ограничило употребленіе малорусскаго языка въ литературЂ, и отчасти и внЂ ея, въ самой Россіи.

Предложенное Кулишомъ звуковое (фонетическое) правописаніе, вводившее совершенный переворотъ въ дотолЂ употреблявшемся малор. писателями грамматическомъ правописаніи, увеличило отличія малорус. языка отъ русскаго, хотя было холодно принято грамотной массой. Но это не остановило послЂдователей Кулиша, вводившихъ постепенно еще большія измЂненія и трудившихся надъ созданіемъ новыхъ словъ для выработки особаго, самостоятельнаго, по ихъ мнЂнію, литературнаго языка. Происшедшая при этомъ борьба мнЂній и взглядовъ крайне невыгодно отразилась на письменномъ языкЂ, произвела хаосъ правилъ, положеній, неудобопонимаемыхъ словъ и, затруднивъ чтеніе книгъ для массы, безучастной къ грамматическимъ спорамъ, на практикЂ, можетъ быть, лишь мЂшала той цЂли, которой повидимому должна была служить реформа Кулиша.

Гг. Антоновичъ, Драгомановъ, Чубинскій, Старицкій, Лисенко и Ильяшенко 1), первые трое въ сферЂ историческихъ, археологическихъ и статистическихъ изслЂдованій, Лисенко въ области народной музыки, а послЂдній, какъ издатель и книгопродавецъ въ КіевЂ, являются главными теоретическими и практическими дЂятелями въ этомъ направленіи.1) Певно, це Лука Ильницкій.


Къ числу послЂднихъ /256/ слЂдуетъ отнести высланнаго изъ черниговской губ. Петрункевича, Карпинскаго, Савича, Линдфорса, Русова и другихъ.

Направленіе дЂятельности этихъ лицъ нашло себЂ полное выраженіе въ открытомъ въ 1872 г. въ Кіе†отдЂлЂ Имп. Рус. Геогр. Общества. Быстро наполнивъ свои ряды людьми яркаго украинофильскаго оттЂнка, оно какъ въ трудахъ своихъ, такъ и въ практической дЂятельности своихъ членовъ, столь явно обнаружило свои цЂли, что вынудило Правительство закрыть его, послЂ всего лишь 4-хъ-лЂтняго существованія.

Изъ предыдущаго можно уже отчасти заключить о цЂли вызваннаго движенія, какъ она понимается его главными дЂятелями: усилить въ народЂ сглаживающееся уже, подъ вліяніемъ совмЂстной исторической жизни, обученія массы и чисто русскаго образованія высшихъ слоевъ, сознаніе своей племенной и исторической обособленности, со всЂми дальнЂйшими, какъ культурными, такъ и политическими послЂдствіями.

Конечная цЂль эта едва ли можетъ подлежать сомнЂнію; изъ нея не дЂлаютъ тайны передъ людьми даже не сочувственнаго образа мыслей, если только они принадлежатъ по происхожденію къ малор. народности; цЂль эта нашла себЂ выраженіе въ стремленіи искусственно создать пропасть между литератур. языками и въ тенденціозномъ характерЂ трудовъ Кіевск. Геогр. Общ.; она проявлялась даже въ такихъ фактахъ, какъ прямой подкупъ во время переписи населенія въ КіевЂ, съ цЂлью увеличенія числа лицъ, заявлявшихъ о своемъ малорус. происхожденіи и незнакомст†съ русскимъ языкомъ; наконецъ она наложила особый отпечатокъ даже на характеръ соціалистической пропаганды въ крестьянской массЂ, которой напоминали, что когда то вся земля принадлежала козакамъ и паны лишили ихъ земли со времени подчиненія Русскимъ Царямъ и сліянія съ Россіей.

По связи съ разсматриваемыми событіями, я считаю нужнымъ обратить здЂсь вниманіе на то національное движеніе, которое лЂтъ около 20 тому назадъ, съ большою силою проявилось среди малорус. племени въ Галиціи, БуковинЂ и Угорской Руси. /257/

Въ началЂ, подъ вліяніемъ притЂсненій поляковъ и мадьяръ, движеніе это было дружественно Россіи, въ литературн. и даже политич. единеніи съ которой лучшіе патріоты видЂли спасеніе своего племени. Такіе люди, какъ Добрянскій въ Угорской Руси, Головацкій, Дзедицкій и Площанскій въ восточной Галиціи (послЂдніе двое — редакторы издающейся во Льво†сочувственной Россіи газеты «Слово»), пользовались полнымъ авторитетомъ и самая газета ихъ представляла попытку литературнаго сближенія малорус. и великор. языковъ.

Но вскорЂ, частью подъ вліяніемъ лицъ, предпринявшихъ агитацію въ КіевЂ, и особенно Драгоманова и Антоновича, посЂщавшихъ Львовъ, частью при завЂдомомъ тайномъ поощреніи со стороны австрійскаго правительства, пріобрЂла перевЂсъ партія, сходная по своимъ національно-автономическимъ стремленіямъ съ кіевскими украинофилами.

Усиленіе этой партіи въ Галиціи стало особенно чувствительно въ послЂдніе годы, подъ вліяніемъ положенія, созданнаго для малор. языка въ Россіи Высоч. повелЂніемъ 18/V 76 г. Съ того времени Львовъ, Черновице и даже ВЂна стали мЂстомъ изданія и складами малорус. книгъ для Россіи. Австрійское правительство, всегда предусмотрительное въ вопросахъ о соперничест†національностей у себя дома и у сосЂдей, начало выдавать субсидіи издателямъ, что оно дЂлало еще и ранЂе, переводя для той же цЂли значительныя суммы въ Кіевъ. Почти во всЂхъ новЂйшихъ изданіяхъ, какъ Кіевскихъ, такъ и Галиційскихъ, стало употребляться усовершенствованное правописаніе Кулиша, которое впрочемъ, какъ уже сказано выше, не вылилось еще въ окончательную общепринятую форму.

При всемъ томъ, нельзя сказать, чтобы дЂятельность украинофильской партіи въ Россіи увЂнчалась до сихъ поръ желательнымъ (значительнымъ?) успЂхомъ. Масса грамотнаго и тЂмъ болЂе неграмотнаго населенія не успЂла еще воспринять новыя стремленія этой партіи. Кругъ прозелитовъ ея ограничивается среднимъ и мелкимъ дворянствомъ, людьми такъ назыв. свободныхъ профессій, и изъ лицъ, стоящихъ ближе къ крестьянству, /258/ захватываетъ частью поповичей и волостныхъ писарей. Агитація, имЂя своимъ центромъ Кіевъ, распространилась на лЂвомъ берегу ДнЂпра въ черниг. губ. и главнымъ образомъ на уЂзды Черниг., Борзенскій, НЂжинскій, Сосницкій и Городнянскій; уЂзды Остерскій и Козелецкій, первый какъ почти не имЂющій дворянства, а второй по причинЂ преобладанія крупной собственности, а также и вся полтавская губ., менЂе затронуты движеніемъ.

Незначительный до нынЂ успЂхъ агитаціи объясняется какъ ея искусственностью, не находящею себЂ оправданія въ дЂйствительныхъ требованіяхъ и запросахъ массы, всЂ интересы которой побуждаютъ ее къ изученію языка государственнаго, дающаго пониманіе писаннаго закона, такъ и тЂмъ короткимъ промежуткомъ времени, въ теченіе котораго агитація дЂйствуетъ. Съ другой стороны, самое орудіе агитаціи, новый придуманный языкъ и его новыя незнакомыя слова и правописаніе, пока еще не встрЂтили надлежащаго пониманія въ массЂ.

Желанія партіи, выражаемыя открыто въ печати, петиціяхъ и заявленіяхъ земствъ, восходятъ пока лишь до требованія ввести преподаваніе на малорус. языкЂ въ начальной школЂ. Другія пожеланія, касающіяся дозволенія издавать въ Россіи труды и сочиненія всякаго рода на малорус. языкЂ 1), допущенія мЂстнаго нарЂчія въ церковномъ поученіи, а также снятіе запрета съ сценическихъ представленій и исполненія музыкальныхъ пьесъ, являются второстепенными въ глазахъ самихъ авторовъ заявленій. Приступая къ разсмотрЂнію этихъ требованій съ точки зрЂнія интересовъ объединенной Россіи, нельзя однако не отдать справедливости той предусмотрительности и осторожности, съ которою выставляются эти требованія враждебною единству Россіи партіею.1) Высоч. повелЂніе 18 мая 1876 года допускаетъ лишь изданіе историческихъ памятниковъ съ соблюденіемъ правописанія подлинниковъ и сочиненій изящной словесности съ русскимъ правописаніемъ. /259/ДЂйствительно, подъ безобидными, повидимому, предлогами, прикрываясь чисто педагогическими и дидактическими требованіями, выдвигается важный вопросъ о полной замЂнЂ государственнаго языка мЂстнымъ нарЂчіемъ, пока лишь въ начальной школЂ. НЂтъ никакого сомнЂнія, что логика вещей, какъ и педагогическая логика, потребуетъ со временемъ такой же замЂны и въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, причемъ, съ одной стороны, нЂтъ никакой основательной причины, которая могла бы заставить партію остановиться на какомъ либо предЂлЂ, а съ другой — было бы трудно противопоставить ей вЂскіе доводы, если разъ сдЂланъ будетъ шагъ къ уступкамъ въ этомъ отношеніи. Несовершенство языка, недостатокъ словъ для выраженія отвлеченныхъ понятій или научныхъ терминовъ, уже и нынЂ не составляютъ, въ глазахъ партіи, препятствія къ изданію ученыхъ и историко-философскихъ трудовъ. Горячечное стремленіе къ созданію новыхъ словъ для восполненія литературнаго языка особенно охватило писателей Галиціи, и хотя слова эти еще чужды грамотной массЂ. но со введеніемъ преподаванія на малороссійскомъ языкЂ и по малорус. учебникамъ въ начальной школЂ, они мало по малу войдутъ въ обиходъ читающаго люда, который постепенно привыкнетъ и къ новому правописанію. Такимъ образомъ, совершится, съ теченіемъ времени полное обособленіе литературное, и тогда будетъ предъявлено поддержанное уже всЂмъ грамотнымъ людомъ требованіе о введеніи и малорус. нарЂчія — языкомъ преподаванія въ гимназіяхъ и выше.

Едва ли можно возражать противъ того, выраженнаго въ общемъ видЂ положенія, что успЂхи первоначальнаго обученія затрудняются преподаваніемъ на совершенно непонятномъ для учащихся языкЂ. Но въ данномъ случаЂ положеніе это далеко не является въ своей безусловной формЂ. Не говоря о томъ, что знакомство съ русскимъ языкомъ сдЂлало въ Малороссіи большіе успЂхи среди взрослаго крестьянскаго населенія, особенно съ оживленіемъ сношеній и улучшеніемъ сообщеній съ Великороссіей, проведеніемъ ж. д. и главное — съ введеніемъ сокращенныхъ сроковъ военной службы, нЂкоторое пониманіе русскаго языка /260/ даже дЂтьми, за исключеніемъ самыхъ глухихъ мЂстностей, есть фактъ, который едва ли рЂшится отрицать кто либо изъ малороссовъ. НесомнЂнно, что при началЂ обученія можетъ встрЂтиться необходимость въ объясненіи учителемъ того или другого слова, употребляя для этихъ объясненій малорус. языкъ, но также несомнЂненъ и тотъ. подтверждаемый множествомъ безпристрастныхъ свидЂтелей фактъ, что при началЂ уже второго года обученія въ такихъ объясненіяхъ не представляется вовсе надобности.

Такимъ образомъ, поводъ, выставляемый поборниками введенія малорос. языка въ преподаваніе и замЂны имъ русскаго, является далеко не имЂющимъ того значенія и той уважительности, какая могла бы принадлежать ему при болЂе рЂзкомъ различіи между языками, различіи, котораго они стремятся достигнуть и которое, при осуществленіи этого стремленія, въ свою очередь можетъ сдЂлаться уже основаніемъ къ разсматриваемому требованію. Педагогическія неудобства были бы вполнЂ устранены однимъ лишь разрЂшеніемъ учителямъ давать въ теченіе перваго года обученія необходимыя объясненія непонятныхъ словъ на мЂстномъ языкЂ; такое разрЂшеніе способно вполнЂ удовлетворить людей, не руководимыхъ предвзятою мыслью, и при выполненіи этого условія не существовало бы уже никакихъ заслуживающихъ вниманія основаній для предъявленія дальнЂйшихъ требованій.

Обращаясь къ прочимъ пожеланіямъ, выражаемымъ партіей украинофиловъ, приходится разсмотрЂть тЂ ограниченія въ употребленіи мЂстнаго нарЂчія, которыя заключаются въ упомянутомъ Выс. повелЂніи 18 — V 76 г., такъ какъ снятіемъ и отмЂной ихъ удовлетворяются эти желанія.

Нельзя не сказать, что заключающееся въ этомъ актЂ запрещеніе сценическихъ представленій и исполненія національныхъ пьесъ не только не достигло какой бы то ни было цЂли, но и вызвало рЂшительное неодобреніе и неудовольствіе даже всЂхъ искреннихъ приверженцевъ единенія съ Россіей. Оно прямо способствовало усиленію авторитета украинофильской пар-/261/тіи, давъ ей возможность указывать на стЂсненія даже такихъ невинныхъ проявленій народнаго духа и творчества.

Такое же дЂйствіе произвело и запрещеніе издавать въ Россіи сочиненія по всЂмъ отраслямъ знаній, кромЂ памятниковъ исторіи и произведеній изящной словесности. Какъ уже объяснено выше, оно повело лишь къ тому, что центрами издательской дЂятельности, при поддержкЂ австрійскаго правительства, сдЂлались Львовъ, Черновице и ВЂна, и такъ какъ издаваемыя тамъ книги допускаются къ обращенію въ Россіи, то самое запрещеніе явилось лишь безцЂльнымъ стЂсненіемъ. ВмЂстЂ съ тЂмъ оно также вызвало вредное для Правительства раздраженіе, хотя и въ значительно меньшемъ кругЂ лицъ, интересующихся научными изслЂдованіями. Съ другой стороны, обЂ эти мЂры значительно повліяли на ослабленіе дружественной Россіи партіи среди Русиновъ Австріи, что несомнЂнно можетъ быть выгодно для австрійскаго правительства, въ случаЂ какихъ либо политическихъ осложненій, и столь же неблагопріятно для общаго традиціоннаго направленія внЂшней политики Россіи.

Предшествующія соображенія приводятъ къ установленію надлежащей точки зрЂнія на настоящій вопросъ, отвЂчающей какъ существующему въ данное время положенію дЂлъ, такъ и политическимъ видамъ Россіи. Соображенія эти даютъ также руководящую нить къ опредЂленію относительной важности или опасности заявляемыхъ нынЂ въ печати требованій.

Ограниченія и стЂсненія, не вызываемыя и не предписываемыя заботами о сохраненіи культурнаго и политическаго единства Россіи и способныя внести лишь раздраженіе и неудовольствіе даже въ умы людей, искренно преданныхъ идеЂ полнаго сліянія, должны быть или вовсе и формально отмЂнены, или же примЂняемы съ значительными, постоянно усиливающимися послабленіями. Сюда относится запрещеніе сценическихъ представленій, исполненія музыкальныхъ пьесъ, печатаніе текстовъ пЂсенъ къ нотамъ и проч.

СлЂдующимъ шагомъ должна быть отмЂна ограниченія въ изданіи книгъ и сочиненій, независимо отъ ихъ содержанія, въ /262/ предЂлахъ Россіи, ибо запрещеніе это, какъ объяснено выше оказалось недостигающимъ цЂли, и по своимъ послЂдствіямъ вреднымъ какъ для внутреннихъ, такъ сказать, домашнихъ отношеній, такъ и въ интересахъ внЂшней политики. ЗдЂсь могла бы быть сдЂлана оговорка въ пользу сохраненія правила о недопущеніи изданія книгъ, написанныхъ по правиламъ новаго правописанія, особенно, если эти книги предназначаются для дЂтскаго возраста; но въ этомъ случаЂ нужно быть уже строго послЂдовательнымъ и не допускать привоза въ Россію всЂхъ такихъ книгъ, изданныхъ за границею.

Сохраненіе такого ограниченія имЂетъ въ виду воспрепятствовать усвоенію массою новыхъ, произвольно придуманныхъ отличныхъ отъ русскихъ, формъ языка, и тЂмъ осудить на долгое безплодіе начавшееся въ этомъ направленіи вредное для сближенія языковъ движеніе.

Остается разсмотрЂть требованіе о допущеніи малорус. языка въ церковномъ поученіи и проповЂди, и связываемый съ нимъ вопросъ объ успЂхахъ въ религіозномъ развитіи массъ. Не подлежитъ сомнЂнію, что самый стиль и схоластическое чуждое жизни содержаніе проповЂдей составляютъ главное препятствіе къ ихъ пониманію и усвоенію преподаваемыхъ наставленій и что условія эти почти одинаковы для великоросса и малоросса независимо отъ языка проповЂди. ИзмЂненіе этихъ условій, къ сожалЂнію, вЂроятно долго еще заставитъ себя ждать. До тЂхъ же поръ разрЂшеніе проповЂди на малорус. языкЂ, какъ показалъ опытъ съ поученіями свящ. Гречулевича, не окажетъ чувствительнаго вліянія на успЂхъ духовнаго просвЂщенія массы. Предыдущими мЂрами должны ограничиться всЂ уступки, которыя безъ вреда для Россіи и для самаго малорус. народа могутъ быть сдЂланы нынЂ и когда бы то ни было. ЗамЂна малороссійскимъ языкомъ языка русскаго въ преподаваніи, хотя бы даже въ начальныхъ школахъ, замЂна русскихъ учебниковъ написанными на малоросс. языкЂ, не только не вызывается ни запросомъ и нуждами самого народа ни дЂйствительными требо-/263/ваніями педагогіи 1), но логически приводя въ будущемъ къ введенію малороссійскаго языка все въ высшихъ и высшихъ учебныхъ заведеніяхъ и къ замЂнЂ имъ языка государственнаго въ законодательствЂ, судЂ 2) и администраціи, угрожаетъ неисчислимыми осложненіями и опасными измЂненіями въ государственномъ строЂ единой Россіи. Въ этомъ отношеніи, мнЂніе должно быть составлено разъ на всегда, безповоротно, и никакіе доводы и постороннія соображенія не должны поколебать такого рЂшенія. — Князь Дондуковъ-Корсаковъ.1) РазрЂшеніе учителямъ начальныхъ школъ давать объясненія на малор. языкЂ въ теченіе 1-го года обученія, какъ было объяснено выше, совершено удовлетворитъ всЂмъ разумнымъ требованіямъ; несомнЂнно, что существующее въ этомъ отношеніи запрещеніе иногда обходится на практикЂ и теперь.

2) Требованіе это уже было высказываемо въ одной корреспонденціи изъ БЂлгорода, помЂщенной въ № 22 газеты «Южный Край» за настоящій годъ.
Ці обидві записки подані були в початку 1881 року, а на основі їх в августі місяці того ж року «Начальникъ Главнаго Управленія по дЂламъ печати» зробив доклад «министру внутр. дЂлъ», де спочатку передається зміст «журнала особаго совЂщанія 1876 г.» та цих обох записок, а далі висловлюється така думка самого «Начальника».Такимъ образомъ совокупность изложенныхъ обстоятельствъ, соображенія бывшихъ кіевскаго и харьковскаго генералъ-губернаторовъ, разностороннія указанія опыта, а наконецъ и выражаемыя время отъ времени заявленія въ періодическихъ нашихъ изданіяхъ по отношенію къ разсматриваемому вопросу приводятъ къ убЂжденію, что существующія условія въ отношеніи малорусскаго нарЂчія въ Имперіи требуютъ дЂйствительно измЂненія. Установленныя на сей предметъ правила 30 мая 1876 г., не говоря о такихъ случайностяхъ, какъ напримЂръ, подвергшееся недавно газетнымъ порицаніямъ воспрещеніе на основаніи 3 п. ихъ мЂстнымъ начальствомъ въ одномъ изъ губернскихъ нашихъ /264/ городовъ на сЂверЂ, сценическаго исполненія въ городскомъ театрЂ извЂстной малорусской пьесы «Наталка-Полтавка», представляютъ вообще, по приложенію ихъ въ практикЂ, весьма важныя невыгоды. Во 1-хъ, правила эти, воспрещая безусловно печатаніе и изданіе въ Имперіи на малорусскомъ нарЂчіи оригинальныхъ произведеній и переводовъ, за исключеніемъ лишь историческихъ памятниковъ и произведеній изящной словесности, и дозволяя въ тоже время ввозъ изданій подобнаго рода изъ заграницы (?), представляются такимъ образомъ совершенно безцЂльнымъ стЂсненіемъ мЂстнаго авторства и мЂстной прессы въ Имперіи; во 2-хъ, постановленныя по этимъ правиламъ ограниченія изданій на малорусскомъ нарЂчіи усилили заграничную агитацію по фабрикаціи такихъ изданій для малороссійскихъ нашихъ губерній и увеличиваютъ вмЂстЂ съ тЂмъ въ глазахъ многихъ лицъ интересность этихъ заграничныхъ изданій въ качест†запретныхъ произведеній для нашей отечественной печати; въ 3-хъ, правила эти не перестаютъ доселЂ служить предметомъ споровъ и пререканій въ нашей печати и хотя глухого, но тЂмъ не менЂе сильнаго недовольства въ малороссійскихъ губерніяхъ, и въ 4-хъ, созданное этими правилами положеніе для малорусскаго нарЂчія въ Имперіи сильно повліяло на ослабленіе дружественнаго сочувствія къ Россіи среди малорусскаго населенія, Галиціи, а это можетъ при извЂстныхъ обстоятельствахъ вызвать въ будущемъ неисчислимыя осложненія какъ во внутренней, такъ и во внЂшней политикЂ нашей. Все это доказываетъ необходимость облегченія по возможности установленныхъ правилами 30 мая 1876 г. ограниченій въ отношеніи малорусскаго нарЂчія: но при этомъ само собою разумЂется, что облегченія эти никакъ не должны открывать украинофильству путей или возможности къ распространенію сепаратистскихъ его тенденцій и фабрикуемыхъ съ этою цЂлью украиноф. агитаціею тенденціозныхъ изданій, съ различными нововведеніями въ нихъ. Для этого представлялось бы полезнымъ, оставивъ печатаніе и изданіе на малорусскомъ нарЂчіи документовъ и памятниковъ и произведеній изящной словесности на существующемъ по положенію 30 мая 1876 г. осно-/265/ваніи, разрЂшить изданіе на этомъ нарЂчіи другихъ оригинальныхъ произведеній и переводовъ подъ тЂмъ условіемъ, если въ изложеніи не будетъ ни новопридуманнаго правописанія украинофильской агитаціи и если внутреннее направленіе или духъ не отзывается сепаратистскими тенденціями украиноф. партіи. Подъ этимъ условіемъ можетъ быть дозволено также исполненіе сценическихъ представленій и изданіе музыкальныхъ пьесъ съ малорусскимъ текстомъ. Въ соотвЂтствіе этому не дозволять ввоза въ Россію такихъ изданій на малорусскомъ нарЂчіи изъ заграницы, въ которыхъ окажутся указываемаго рода недостатки. Сохраненіе такого ограниченія необходимо, чтобы воспрепятствовать усвоенію народною массою новоизмышленій украинофильской агитаціи въ отношеніи языка и вредныхъ идей украинофильства въ смыслЂ политическаго сепаратизма; для этой же цЂли не дозволять печатанія иа малорусскомъ нарЂчіи учебниковъ, учебныхъ пособій и вообще книгъ и брошюръ для народныхъ училищъ и народнаго чтенія, такъ какъ изданіе ихъ, не вызываясь ни дЂйствительными потребностями народа, ни нуждами прогрессирующей культуры, можетъ только замедлить успЂхи послЂдней. Что же касается а) дозволенія церковныхъ проповЂдей и поученій на малорусскомъ нарЂчіи и б) разъясненія учителями въ народныхъ школахъ учащимся при обученіи непонятныхъ русскихъ словъ, если бы въ такомъ разъясненіи дЂйствительно могла встрЂтиться надобность, то предметы эти, не входя въ кругъ вЂдЂнія министерства вн. дЂлъ, подлежатъ первый — разрЂшенію св. Синода, а послЂдній — усмотрЂнію Министерства народнаго просвЂщенія.

На основаніи изложеннаго, главное управленіе по дЂламъ печати, въ измЂненіе существующихъ условій въ отношеніи малорусскаго нарЂчія въ Имперіи, полагало бы: 1) РазрЂшить печатаніе и изданіе на малорусскомъ нарЂчіи въ Имперіи какъ историческихъ документовъ и памятниковъ, такъ произведеній изящной словесности и вообще оригинальныхъ сочиненій, и переводовъ за исключеніемъ означенныхъ въ 5 п., съ тЂмъ: а) чтобы при печатаніи актовъ перваго рода удерживалось правописаніе и текстъ подлинниковъ во всей точности, безъ всякихъ измЂненій, /266/ б) чтобы въ произведеніяхъ второго рода отнюдь не допускалось никакихъ отступленій отъ общепринятаго русскаго правописания и в) чтобы разрЂшеніе на печатаніе произведеній второго рода давалось не иначе, какъ по разсмотрЂніи рукописей въ главномъ управленіи по дЂламъ печати. 2) Печатанія и изданія на малорусскомъ нарЂчіи какихъ бы то ни было книгъ и брошюръ съ новопридуманнымъ правописаніемъ украинофиловъ, нововводными искусственно созданными словами и формами языка украинофильской партіи отнюдь не дозволять. 3) СоотвЂтственно этому не допускать ввоза изданій подобнаго рода въ Россію изъ за границы и, въ предотвращеніе всякихъ по этому предмету недоразумЂній или ошибокъ, всЂ какія бы то ни было книги и брошюры на малорусскомъ нарЂчіи, привозимыя изъ заграницы предварительно пропуска въ предЂлы Имперіи, препровождать на разсмотрЂніе главнаго управленія по дЂламъ печати. 4) На изложенныхъ въ предшествующихъ пунктахъ основаніяхъ дозволять какъ изданіе въ Имперіи, такъ ввозъ въ предЂлы ея изъ заграницы музыкальныхъ пьесъ съ малорусскимъ текстомъ. 5) Печатанія на малорусскомъ нарЂчіи учебниковъ, учебныхъ пособій и вообще книгъ и брошюръ для народныхъ школъ и народнаго чтенія не допускать. 6) Не запрещать исполненія сценическихъ представленій на малорусскомъ нарЂчіи, когда исполняемыя пьесы и по духу и по изложенію ихъ не заключаютъ въ себЂ такихъ недостатковъ, на какіе указывается во 2 п. настоящихъ правилъ.

Объ этомъ имЂю честь представить на благоусмотрЂніе вашего сіятельства. И. д. начальника главнаго управленія по д. п. кн. П. Вяземскій.В тому ж августі місяці Мин. Внутрен. ДЂлъ, гр. Н. П. Игнатьев, попрохав Височайшого дозволу скликати знов «особое совЂщаніе», куди увійшли: обер-прокурор св. Синода К. П. ПобЂдоносцев, мин. государ. имущ. С. С. Островскій, управляющій мин. народн. просв., и С. С. Сольскій. Після цього 8 октября 1881 р. Височайше затверждений був такий доклад министра внутр. справ. /267/Въ 1876 г. съ Высочайшаго соизволенія были установлены ограничительныя правила въ отношеніи употребленія малорусскаго нарЂчія не только въ малороссійскихъ губерніяхъ, но и во всей Имперіи. Правила эти, по вЂдомству Министерства внутр. дЂлъ, заключаютъ въ себЂ три слЂдующія постановленія (далі іде зміст указа 1876 р.)

ПятилЂтнее примЂненіе этихъ правилъ обнаружило нЂкоторыя ихъ неудобства, вызвавшія представленія по этому предмету бывшихъ генер.-губ. харьковскаго и кіевскаго, ген.-адьют. кн. Дондукова-Корсакова и Черткова 2-го, и заявленія со стороны многихъ губернаторовъ и частныхъ лицъ. Въ виду этого Вашему Императорскому Величеству благоугодно было повелЂть: подвергнуть означенныя правила пересмотру въ особомъ совЂщаніи при участіи статсъ-секретарей: Сольскаго, Островскаго, тайн. сов. ПобЂдоносцева и и. д. начальника Главн. Управл. по дЂламъ печати гофмейстера кн. Вяземскаго. Обсудивъ во всЂхъ подробностяхъ какъ дЂйствующія правила объ употребленіи малорус. нарЂчія, такъ и всЂ имЂвшіяся по этому предмету свЂдЂнія въ ихъ совокупности, совЂщаніе признало необходимымъ оставить эти правила въ силЂ и на будущее время, сдЂлавъ въ нихъ, для устраненія обнаружившихся на практикЂ неудобствъ, лишь нЂкоторыя измЂненія и дополненія, не касающіяся однако началъ, положенныхъ въ основаніе этихъ правилъ. А именно, совЂщаніе признало необходимымъ: 1) Пунктъ второй правилъ дополнить поясненіемъ, что къ числу изданій, которыя дозволяется печатать прибавляются словари, подъ условіемъ печатанія ихъ съ соблюденіемъ общерусскаго правописанія или правописанія, употреблявшагося въ Малороссіи не позже XVIII в.; 2) Пунктъ третій разъяснить въ томъ смыслЂ, что драматическія пьесы, сцены и куплеты на малорусскомъ нарЂчіи, дозволенныя къ представленію въ прежнее время драматич. цензурою и могущія вновь быть дозволенными главнымъ управленіемъ по д. п., могутъ быть исполняемы на сценЂ, съ особаго однако каждый разъ разрЂшенія генералъ-губернаторовъ, а въ мЂстностяхъ, не подчиненныхъ генералъ-губернаторамъ, съ разрЂшенія губернаторовъ, и что раз-/268/рЂшеніе печатанія на малорусскомъ нарЂчіи текстовъ къ музыкальнымъ нотамъ при условіи общепринятаго русскаго правописанія, предоставляется Главному управленію по д. печати, и 3) совершенно воспретить устройство спеціально малорусскаго театра и формированіе труппъ для исполненія пьесъ и сценъ исключительно на малорусскомъ нарЂчіи.

На приведеніе во исполненіе изложенныхъ предположеній совЂщанія долгомъ поставляю испрашивать разрЂшенія Вашего Императорскаго Величества, всеподаннЂйше докладывая, что правила объ употребленіи малороссійскаго нарЂчія, установленныя въ 1876 г., не были распубликованы, а потому и проектированныя разъясненія не предполагается объявлять во всеобщее свЂдЂніе.[Найближчі відгуки указу 1876 р. про заборону українського письменства // Україна: науковий та літературно-публіцистичний щомісячний журнал. — К., 1907. — Т. II. — № 6 (июнь). — С. 249-268.]‹‹   Головна


Етимологія та історія української мови:

Датчанин:   В основі української назви датчани лежить долучення староукраїнської книжності до європейського контексту, до грецькомовної і латинськомовної науки. Саме із західних джерел прийшла -т- основи. І коли наші сучасники вживають назв датський, датчанин, то, навіть не здогадуючись, ступають по слідах, прокладених півтисячоліття тому предками, які перебували у великій європейській культурній спільноті. . . . ) 


Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.