Уклінно просимо заповнити Опитування про фемінативи  


Попередня         Головна         Наступна

ПОВІСТЬ ПРО ПЕТРА ЗОЛОТІ КЛЮЧІ


Французький оригінал цього твору — роман про Петра Прованського та прекрасну Магелону неаполітанську (раніше половини XV ст.) — е типовим рицарським романом з любовною інтригою, турнірами, піратами, несподіваною зустріччю розлучених героїв тощо. З польського перекладу XVII ст. роман перекладено в 1677 р. на російську мову; збереглося кілька десятків списків XVII і XVIII ст. В українській літературі повість відома в короткому переказі Шаргородського збірника 1660 р., зробленому безпосередньо за польським оригіналом, що, як бачимо, був ціпком приступний навіть провінціальному священику другої половини XVII ст.; цим, очевидно, і пояснюється відсутність повного перекладу. Нижче наводимо з деякими скороченнями текст переказу згаданого збірника 1660 р. (рукопис Унд. № 527), де повість має заголовок: «Гисторія правдивая о МагеліонЂ кролевнЂ».ГИСТОРІЯ ПРАВДИВАЯ О МАГЕЛІОНЂ КРОЛЕВНЂ


В кролевст†француском было зацне ксіонже на имя Волфанг, а жона его Петронельля, сестра кролевой француской, з котрою мЂл едного сына именем Петра, котрий был барзо охотный ку справам рицерским, нЂ о чим иншим мислил, тилко завше около шермЂрства 1, гонитв и риштунку рицерского. Видячи отец природу сыновску, справил зацний банкет и просил их 2, бы з них котріе молодіе допомогли... а по обЂдЂ на мЂсце назначеное виходили, где зараз Петр грабя 3 пЂрвший... слави и мензства 4 своего доказал, що видячи всЂ барзе его хвалили...


[Дізнавшися, що неаполітанський король «кохається дивне в людех рицерских, и має цорку именем Магеліону, барзо красную и оздобную, котрой на свЂтЂ ровной не маш», і що при дворі його постійно відбуваються турніри кращих рицарів, Петро просить батьків відпустити його в чужі землі шукати щастя и слави. Мати дає йому на прощання три дорогоцінні персні і ланцюг, і Петро від’їздить до Неаполя і став в одного господаря, який розповідає, «як ся кроль кохає з кролевою и кролевною в справах рицерских, и яко завше цвЂченя бивает штук рицерских»].


Петр грабя, слышачи, рад был и готовая ся собЂ также на гонитву; казал два ключи злотіе барзо форемне 5 на свой гельм уробити, аби так меже иним рицерством на дворЂ кролевском снаднЂй 6 бы могл познан быти. И гди час прийшол назначений гонитвам, вставши рано, ишол до косціола оглядати кроля з кролевою и кролевною и потим приготовавшися, гди юж з’изд был розних рицеров пред двор кролевский, где юж крол зе всЂм двором вийшли и кролева з кролевною и всЂм францЂмиром 7, приглядаючися гонитвам. 1 фехтування 2 мова йде про гостей — знатних панів 3 граф 4 мужності 5 правильно 6 зручніше 7 почет з жінокИ ставши на пляцу порядне все рицерство, почали ся визивати еден по другому, доказуючи слави. И потикалися менжне, звЂтяжал един багато. По тим Петр грабя, всЂвши на своего коня а взявши гелм на голову свою, взял теж древце в руки и виихал на пляц против оного рицера и стерлся з ним, але зараз оний рицер и конь его жадним обичаем пред так срогим разом затриматися не могл, котрому потканю тые всЂ, котріе на тое глядЂли, так ся барзе дивовали, же нЂгди так менжнаго чловека не видали, аби так моцне доказати мЂл напротив строки противной собЂ.

Хвалил его барзо кроль и кролева и послал довЂдуючи ся, откуль ест и якого стану албо народу; на що Петр тилко отповЂл, же убогий шляхтич з Францій; що услышавши кроль взял в памят собЂ и уславил его барзо. А не знаючи имя его, звали его славным рицером злотих ключов. Потим бывал часто на гонитвах, и нЂхто его в менжности не премогл; закохалася в нюм Магеліона сердечне, и запрашан бикал до кроля на обЂд, чому и барзе рад был для виданя пїекней панни Магеліони. Потим, кохаючи его, кроль позволил мЂти розмови и з самою кролевою и кролевною, чому барзе ради были; имЂли час назначоний до того, виталися пїекне обширною мовою и розмавяли з собою; потим розмиловался велце и поселство к собЂ отправовали през служебницу кролевни Потенциану, котрая и три перстенЂ от славного рицера МагеліонЂ подала и форту ему потаемную до приходу ку покою кролевни показала, котрою фортою приходил до панни для розмови, з котрою кохаючися сердечне повЂдал и о родичах своих и пошлюбил ей быти вЂчним приятелем, тилко би з ним ихала напЂрвЂй до родичов его. Магеліона, то слышачи, позволила на то и на знак вЂрней милости, знявши з себе ланцух злотий з клейнотами дорогими, вложила на шїю его и сама ся ему в опеку вЂчную отдала, а поприсягли з собою учтивост панїенства заховати до уйзреня 1 родичов своих и, намовившися, вночи потай кроля и кроліовей ихали в дорогу. Сам славний рицер Петр, всЂвши на еден конь, а на другий наклавши живности и клейнотов дорогих, а на третий панну, уходили прудко, боячися погони. Заихавши же рицер до едной пущи, сЂли одпочивати, розмовляли з собою; потим, видячи панну змордованну 2, казал юй склонитися на колЂнах своих, и так твердо заснула. В той час рицер, припатруючися 3 оней невимовней красотЂ, не могл ся одержати, але внет 4 откривши ей и кшталтик на персах, хотячи далЂй оглядати красоту тЂла еи. А коли там великую суптелност 5 тЂла си узрЂв, еще ся тим булше серце его взрушило и ку милости запалило, и розумЂл собЂ то мЂсто ангела быти и великое щастя мЂти, праве запомнЂвши 6 и господа бога; вЂдаючи тиж господь бог умисл его высокий, обернул то иначей, зараз му щастя отмЂнил. И гди ся приглядовал суптелности тЂла оней панни, обачил межи персами ей узлик червоний китайчаний на злотим шнурку и, винявши его, знайшол в нем оніе перстенЂ, котріе ей дал в памятку и, завинувши знову, положил подле себе. Крук летячи, забачил червоную китайку и мЂсто мяса ухвитил. Рицер, уйзрЂвши, же зле, подложил паннЂ тихо подушку в голови, а сам скочил, гонячи за ним. Птак от дерева до дерева утЂкаючи, завЂл его барзо далеко за собою в лЂс, аж потим залетЂл за одногу 7 морскую на едну скалу из тим узликом. Рицер метал на него долго, аж оний птак упустил узлик в воду, а гди обачил, же юж крук не мЂл в носЂ перстенев, розумЂл же на той скалЂ покинул, и старался ото пилне, би могл их достати; а иж межи скалами была вода глубока, шукал чим бы преплыти, и найшол лудиско 8, в котрую з великим небезпеченством всЂвши, брал ся до оного берега ку скалЂ; але вЂтер, на нещастя его повставши, запровадил на глубокости морские, где видячи близко смерть свою, почал нарЂкати 1 побачення 2 стомлену, змучену 3 придивляючись 4 раптом 5 ніжність 6 забувши 7 затоку 8 човени плакати сродзе 1 и з жалосними словами, припоминаючи собЂ грЂх свой и нещастя, жалуючи теж невинней душЂ панни оней, которую з роскоши вивЂл у пущу на згубу срогую 2 и самого себе. Просил тиж долъго з великим плачем и бога о помоч и о здорове оной панни и себе. Потим ерихло, напхавши его окрут 3 пЂратов моръских з земли муринъской и, залитовавшися, взяли его до окренту 4 своего, роспитавшися его о всем и, завЂзши, даровали его песаро†турецкому, которий барзо его улюбил и кохал ся в нем, яко в дитяти своем.

А гди ся Магеліона на онуй пущЂ очутила, зляклася барзо, не видячи нЂкого начала волати: «Пане, пане», бЂгаючи сюда и туда. Потим, з страху упавши, омдлЂла, и нерихло к собе мало пришедши, встала и взяла битися, плакати и нарЂкати барзо жалосне, вдячнїе вЂрши вкладаючи; вспоминала грЂх свой и нещастя, иже родичов своих не учътила, и зато бога на себе образила; просила теж бога о милосердїе, иж ест всемогущий, би ей наймилшого в здравїи заховал, так тиж и еи самую. Плакала горко и блудила по пущи през налий день и ноч. На завтрїе найшла великий гостинец 5 и обачила едну пельгримку, котрая з Риму ишла, и рада была барзо. Просила еи о одЂня убогое, бы ся мЂняла з нею на шати дорогіе панїенскіе, чого ся пельгримка не могла вимовити, мусЂла на ей великую прозьбу учинити, и дала. Зачим Магеліона, убравшися в пельгримскіе шати и заслонила твар 6 свою и шла до Риму, богу ся поручаючи, абы ся гробу поклонила святого Петра и Павла. Там тиж, пришедши до церкъви Петра святого, молилася богу з великим плачем, вспоминаючи нещасніе пригоди свои. По долгой молитвЂ, йдучи з церкви, узрЂла вуя 7 своего сицилЂского князя, котрий был на той час от сестри своей кролевой неополЂтанской присланний до папЂжа 8 о листи по всем християнствЂ, бы всЂ бога просили о наверненю ко родичом своим панни Магеліони, котрая познавши зе встиду крилася и шла до шпиталя пельгримского. Там премешкавши мало, пустилася в дальшую дорогу до провЂнцией свекра своего, азали 9 би где услышала о наймилшом своим. И ихала з гостми през море до повЂту вмерлой води. Где пришла до мЂста Гевель, там една мЂщка 10 уйзрЂвши еи яко пельгримку, запросила в дом свой, піекне еи венеруючи 11 и розмовяючи з собою; питала Магеліона господинЂ, може ли прейти землю их спокойне. ЗалЂцала е юйгосподиня землю тую барзо вспокойную и безпечную «бо пан наш», мовит, «именем Волфанг грабя провЂнцией ест барзо можний, а к тому князем волним держит землю свою завжди в покою. И маемо заповЂдь от пана своего, бїсмо чузоземцом великую охоту показовали. Едно иж тепер пан наш и пани ест в великом смутку за сына своего, котрий был барзо славний рицер и наперся 12 ихати в чужіе краи для лЂпшого цвЂченя, и юж другий рок, як его не знают, где ся обертае, ест ли жив на свЂтЂ чи не ест». Слишачи то, Магеліона плакала ревне, иж его при родичах немаш, а не мовила о ним нЂчого, тилко мислила там ся забавити, служачи где богу в чистотЂ, аж би ся откул навернул, и радила с господини свей о то, которая, видячи он шляхетний умисл оней пельгримки, повидЂла еи недалего на границЂ в тим же панъствїе едъну инъсулу 13, 1 дуже сильно 2 на жахливу загибель 3 корабель; корабля 4 пожалівши 5 шлях 6 обличчя 7 дядька (материного брата) 8 папи 9 хіба 10 міщанка 11 шануючи 12 нав’язався 13 острівназванну поганений порт, до которого много окрентов з розмаитими а богатими купями приходили правіе зо всьего свЂта, а там межи скалами ест трудня а небезпечний приизд для заразливого повЂтра, которое там того моря межи скалами заражает много жегляров 1 для чого там в тим порту каждую форою много хороб зостае, «а так, мовит, здае мися, же бис там найбезпечнЂй могъла богу служити, оглядаючи тих хорих, откуль быс и великую заплату и вЂчное благословенство от бога одержати могла». Що слышачи Магеліона барзо рада была и, подяковавши, охотне до оного порту пошла и там зараз що мала при собЂ грошей дала на будовання шпиталя и капличку невелику при нем збудовала на хвалу богу, а назвиско дала каплицЂ святого Петра з Магеліону; и жила там Магеліона барзо набожне, служачи сила хорим, оглядаючи сердечне и набоженства пилновала, же еи всЂ називали святою пельгримкою; до чого еще бог там показал, иже были в той каплицЂ чудовніе образки, при котрих килка кроть чуда ся ставали, а звлаща около людей хорих; през що оное мЂсце пришло в великую славу, иж ся там до него сила людей схожало и так великїе офЂри у оного монастирця бывали. Так иж чим далЂй, тим болш богатЂлся он шпитал, о чом слышачи и Волфанг грабя з провЂнцией и Петронельля, родичи славного рицера, зезволившися прїихали з великим набоженством до костела оного и, отдавши поклон богу, оглядали он порядок шпиталя и монастера оного, барзо ся дивуючи и мовили, же то згола 2 якас панЂ святая. Узнавши шпитална, же то великий князь и жона его приїхали, вийшла противно них и учтївост великую учинивши, з великою их повагою привитала и потим особне княжна ся з нею розмовила, ускаржаючися о великом жалю за сына своего Петра рицера славного, котрий не знаті где ся подЂл, ест ли жив, албо згинул. Видячи шпитална барзо смутную княжну, хоч и сама не менший жаль на серцу своем мала, тЂшила еи вдячнимі слови, якож могла, покладаючи надежду в богу, за що Петронельля улюбила еи сердечне, обецуючи еи часто навЂжати и всЂми потребами так ку живности, яко теж и ко напра†капліцЂ и шпиталя обдарити; просила еи теж о молитвы за сына своего, би его бог обявил, и отихали. И гди Волфанг князь и Петронельля до дому приихал, в той час принесли му рыбитви 3 в подарок великую рыбу морскую, котрую кухар справяючи, найшол в ней вузлик червоный и, взявши, нЂс до княжней. котраа, одвинувши 4, обачила онїе три перстенЂ, котрїе была дала при жегнаню 5 сынови своему; там их внет 6 позвала и от великой жалости омдлЂвши, впала; ухвитили еи служебници з великим страхом, не знали, що чинити; потим к собЂ пришедши, начала горко ляментовати 7 о досконалим згиненю сына своего, ознаймуючи и мужу своему, о чим барзе ляментовали. 1 моряків 2 зовсім 3 рибалки 4 розгорнувши 6 прощанню 8 одразу 9 плакатиПошла тая смутная новина по всей той земли и, учувши то, Магеліона барзо ся засмутила, нарЂкаючи на нещастя свое. Где к ней приихавши жалосна княжна Петронельля, жадаючи ради и потЂхи, яко от набожной невЂсти, котрая барзе тЂшила еи, отводячи от плачу, вспоминаючи моць бога правдивого, котрий може то обернути иначей. Слышачи то, бЂдная мати улегчила жалю собЂ и, пожегнавщися, ихала в дом свой. И гди ся так стало, он шляхетний млодзен 1 Петр грабя, будучи так през немалий час при дворЂ цесара солтана в ВавилонЂ в великой ласцЂ и милости, яко сын его, и намисливши ся, почал ся вдячне и лагодне просити у цесара, бы му позволил родичи свои навЂдити, чи ли живи, чого цесар жалуючи позволил на то, тилко просил, би ся ку нему знову навернул; а казал му дати великую обфитост 3 злота и сребра, клейнотов барзо дорогіх и, пожегнавши, отпустил его, давши писаня би всюди был волно пущан и учтиве проважон. И так ся Петр рицер в дорогу виправил; и трафился окрент, котрий ишол водами до Александріи и с тими маринарами 3 приихал аж на мЂсце. Вступил там Петр грабя з листом цесарским до Чауса, котрий принял его вдячне 4. Там собЂ Петр казал уробити фасок 5 14, хотячи тим безпечнЂй дорогою заслуги 6 свои до отца завезти. И казал в них соли насипати, а в посродку ховал злото и клейноти. И нашедши жегляров, котріе бралися з товаром до кролевства французского, нанял их собЂ, би его з тими фасками до Францїи запровадили, и зараз им заплатил. И так приихали щасливе до едней инсули, там собЂ отпочивали. Петр грабя, будучи дивне тескностю вод морских упрацований, висЂвши з окренту, почал ся прохожати по оней инсулЂ, любуючи розмайте там квЂтки, с чого пришла ему на памят пїенкность Магеліони, и почал ревне плакати; потим з оного плачу и праци заснул на оной луцЂ так твердо, же гди на него волали 7, взиваючи до окренту, жадною мЂрою не слышал; що видячи пан окренту оного, иж ся его докликати не могли, розумЂли, иж гди ся далеко отблудил, то звЂр его порвал 8 и, жалуючи, казал жаглЂром стягнути и пошли. Также потим ихали аж до оного порту поганского, где била збудована капліца и шпиталь на честь святому Петру з Магеліону. Тамже виклавши речи всЂ з окренту оного, даровали тіе фаски з соллю на шпитал, мовячи шпиталной оной МагеліонЂ, иж з ними ихал зацний 9 чловек в тїе край до отчизни своей, а мЂл тую соль отдати где до шпиталя, и так оний чловек, отблудивши от нас, гдесь згинул, овож тое возми а проси бога о его здоровя. Взявши то, шпитална казала розбити едну фаску и соли достати; там знайшли в посродку багато злота и сребра и клейнотов розмаитих, также в другой и третой и во всЂх рознїе дорогїе речи, з чого ся здумЂвши 10 хвалила бога и просила за здоровя оного чловека, котрий пра†был наймылший ей, але о нем не знала. Зачим зводившися 11. Магеліона послала по муляров и з великим коштом и накладом церков и шпиталь за короткий час збудовала, же трудно было в той земли о такий другий коштовний монастир, где ся мнозство людей розних збиралося, дивуючись достаткови оному; а видячи шпиталну убогую, не маючи жадного достатку, дивовалися и розумЂли еи быти святую. Где знову на славу такую прииздил оний Волфанг грабя з Петронельлею и, вислухавши набоженства, розмовляли з нею о смутку своем и страченню 12 сына своего, она теж им уфност 13 на бога все покладати казала и в дорогу их почтиве випрадила. 1 юнак 2 силу, кількість 3 моряками 4 привітно 5 кадок, діжок 6 платню 7 кликали 8 схопив 9 шляхетний 10 здивувавшися 11 погодившись 12 загибелі 13 уповання, віру


Гди теди Петр долго лежал и аж вночи очхнулся, а дивовался собЂ и, вставши, ишол ку брегу моря, волаючи и шукаючи людей, а не найшедши впал в великий страх и жаль, почал ся бити и ляментовати жалосне о так великих трафунках 1 своих. А на завтріе из божого допущеня над’ихали там люде з трафунку так же до инсулЂ оней и знайшли его юж в бо лести лежачого, а зжаловавшися, взяли и, привЂзши его до мЂста Крапани, отдали до шпиталя. Хоровал же там час долгий, а потим, троха оздоровЂвши, брался из едними маринарами до отчизни своей, от котрих, йдучи морем, услышал розмову о поганском портЂ, где была церков чудовна святого Петра з Магеліону и шпиталь великий, на котрий порт мЂли ехати. Тому задивился Петр, иж имя кролевни називали, хотЂл видЂти оное мЂсце и азали 2 би там прришол до здоровя и услышал бы где о МагеліонЂ. Просил оних купцов, котріе его припровадивши там оставили в шпиталю, а сами пошли в свою дорогу. Пришедши до шпиталя Магеліона ведлуг своего звичаю навЂжати хорих, обачила новотного 3 чловека, иж был барзо немочний а опухлий. Казала ему встати з межи хорих. а змивши голову и руки и ноги его и стираючи, цаловала его так, яко звикла была чинити каждому, до того принесла бЂлую постЂл и положила его, абы ся посилял 4, мовячи: «Чого ти тилко потреба до покарму албо питя. повЂдай ми, а то ты все буде». И гди лежал там Петр грабя, хоруючи час немалий, дивовался великой пилности и праци около хорих оной шпиталной; и потим почал ся посиляти и просил бога з плачем, абы где услышал о малжонце 5 своей так теж и о родичах. Она шпиталная надийшла его плачучого, питала го, чого бы хотЂл и в чом ему невигода. Але он похвалил еи за все добре, тилко повЂдал жаль и трафунки свои великій. Она его тЂшачи, питала пилно, вспоминаючи свои пригоди. ПовЂл ей все поточне, як ся чинило, як родичи оставил и як кролевну едну Магеліону на пущи утратил и в неволи был, и як ся до отца виправивши, дорогіе заслуги свои потратил и з того в болест впал. Слышачи то, шпитална Магеліона барзо ся здумЂла и острашила, иж малжонка своего познала власного, яко тиж и родичов его; а не даючися ему еще на знак, тЂшила его яко могла, а ту дала знати до родичов его, бЂгла теж з радостью до церкви Петра святого, подякованя чинячи с плачем богу, же еи потЂшил. Послала теж зараз лист и грошей багато през кунсора  6 своего до мЂста Гевель до оной господинЂ, бы юй накупила злотоглавов 7 и иних речей коштовних, перел и злота и едвабу 8; що отримавши заставила кравцов чим найпрудше робити шати собЂ и мужу своему, а то все потай, а оного юж Петра з межи хорих увела на отпочиненя в палац піекне убранний, чому ся он барзе дивовал. 1 лихих пригодах 2 хіба 3 нового 4 видужував 5 дружині 6 гінця, скорохода (пол. kursor) 7 парчі 8 шовкуПотим убравшися Магеліона в паніенскіе одЂня, и пришедши ку нему начала его витати: «Наймылший рицеру, пане и малжонку мой, юж тепер розвесель сердце свое, котрое през немалий час смутно было: ото ж я ест, она страчона Магеліона твоя, през котрую с сила утерпЂл трудности, яко ж и я для тебе». ПовЂла ему о всЂх секретах своих, що Петр слышачи, яко не болЂл, порвался до неи и обнял еи, плачучи з оной великой радости. Плакали обое и потим радост великую взяли. Ознаймила ж му и о родичах и послала по них, котріе, учувши, гЂшилися барзе и зараз приихали. Князь Волфанг и Петронельля, родичи его, там же всЂ ся познали, и радост была великая, хвалили бога; и зараз розеслал Волфанг князь до всЂх кролев влоской землЂ от кроля французского, швагра своего, до кроля неаполЂтанского, отда піекней Магеліони, котрїе, также вчувши, не меншую радост мЂли. И з’ихалися всЂ княжата и кролеве з розних земль, котрим Волфанг грабя великіе а достатнїе годи 1 учинил, и триумфовали 14 дней и скончили веселя. Жили потим час немалий, з собою пануючи, и потомство мЂли. А докончивши живот свой. погребенни были в оном монастиру святого Петра, которий ся и донинЂ там називает Магеліон. 1 весільний бенкет


Попередня         Головна         Наступна


Етимологія та історія української мови:

Датчанин:   В основі української назви датчани лежить долучення староукраїнської книжності до європейського контексту, до грецькомовної і латинськомовної науки. Саме із західних джерел прийшла -т- основи. І коли наші сучасники вживають назв датський, датчанин, то, навіть не здогадуючись, ступають по слідах, прокладених півтисячоліття тому предками, які перебували у великій європейській культурній спільноті. . . . ) 


Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.