Опитування про проект правопису на сайті Ізборник                                        


Попередня     Головна     Наступна
IX. ДРУКАРСТВО НА ПІДКАРПАТСЬКІЙ УКРАЇНІПідкарпатська Україна або Угорська Русь — це найдальша західна українська земля, та земля, що її ще в глибокій давнині відірвано від українського материка, і вона вже ніколи не належала до політичної організації українських земель. Вищі українські верстви тут скоро покинули свій народ і помадяризувалися, а простий народ довгі віки проживав у великій темноті та в повнім безправ’ї. Сільське православне духовенство так само було закріпощене панам, так само було темне та безправне. І тільки з 1646 р., цебто з часу заведення церковної унії на Угорщині, — а унію тут «переведено тілько з духовенством, без співучасті народа так, що сей довго і не знав про великий перестрій, який його постиг» [* Стрипський Г. Записки Наукового Товариства. Т. 117. С. 180 — 181], тільки з того часу захвилювався український народ і почав потроху вилазити з темноти, боронячи своєї батьківської віри.

Через низький культурний рівень не могло, звичайно, своєчасно завестися друкарство на Підкарпатській Україні. Увесь час за XVI і XVII віки Угорська Україна одержувала друковані книжки зі Сходу — з Києва, Львова, або з Молдавії, часом навіть з Москви. Але монастирі були тут ще з найдавнішого часу, а найстаршим серед них був монастир св. Михаїла Архістратига Грушівський — в Сиготськім повіті Марамарошського комитату, на правім боці р. Тиси, на північнім краю села Грушево 48. З давнього часу Грушівський монастир був церковним православним центром, а разом з тим і центром культурним цілої Угорської Русі; тут довгий час жили православні марамарошські владики, бо в Марамарошськім комитаті католицькі та протестантські переслідування православних не були такими запеклими, як в інших місцях Угорської Русі. Єсть нічим не підтверджений переказ, ніби перший друкар українських книжок, Швайпольт Фіоль, переніс свою друкарню в Грушівський монастир, коли йому заборонили друкарство в Кракові; тут він ніби й видрукував «Тріодь Пісну та Цвітну» [* Петpoв А. Первый печатный памятник угрорусскаго наречія. Спб., 1908. С. 101 — 102]; але на таке твердження нема ніяких доказів — Фіоль з Кракова перенісся, певне, до Левочі, а не до Грушева. Отже в XV — XVI віках друкарні в Грушівськім монастирі не було.

Але в Грушівськім монастирі проте була друкарня, тільки вже десь з 50 чи 60-х років XVII віку; повстала ця друкарня для оборони православної віри проти Унії, що потроху заливала Угорську Русь, повстала за допомогою молдавських господарів, що не раз реально боронили переслідуваних православних [* Перфецкій Е. Известія отд. русск. яз. и словесности. 1916. Кн. 2. С. 282]. На жаль, нічого певного про цю друкарню не знаємо, бо ані одного друку її до нашого часу не збереглося. Джерело наших знань про Грушівську друкарню — це латинська записка кінця XVIII віку: «Сліди друкарні Грушівського монастиря» [* Записку цю в перекладі на російську мову видрукував А. Кралицький в «Науковый Сборник». Львів, 1865. С. 111 — 113]. Записка ця розказує, що «в Марамарошській столиці панує загальна вістка, що колись в Грушівськім монастирі св. Архістратига Михаїла існувала друкарня», а що це так, єсть тому певні свідки, котрі бачили грушівські видання, а саме: «Буквар», «Пентекостаріон» і Молитвослов; бачили також дерев’яну дошку, що нею друкували антиминси 49, а також і такий антиминс 1693 р.

Балудянський свідчить, що в Грушівськім монастирі була друкарня «русская и волоская» [* Церковная Исторіа. Відень, 1851. Ч. II. С. 206]. В історії й волоської літератури Грушівська друкарня займає видне місце: заходами й коштом семигородського князя Юрія І Раковція (1631 — 1638) видано в цій друкарні першу волоську книжку — переклад Нового Завіту [* Жаткович Ю. Див.: Науковий Збірник. Львів, 1906. С. 157. С. 157].

Нічого певного про Грушівську друкарню, як я казав вже, не знаємо. Грушівська друкарня припинила своє існування разом з монастирем, десь в другій половині XVII віку; як каже Ю. Жаткович, «Грушівський монастир знищили поляки, що гнали за семигородським князем Юрієм II Раковцієм (1648 — 1657), як вертав із свого злопам’ятного польського походу» [* Там само. С. 156 — 157. Петров (Op. cit. C. 106) припускає, що монастир цей зруйнований лише на початку XVIII віку]. Але ближче до правди свідчення Е. Перфецького, котрий каже, що «во время возстанія в Угріи Эмериха Текели (1678 — 1688) Свято-Михайловскій Грушевскій монастырь подвергся со стороны недисциплинированной и необузданной банды Текеліевских куруцов нападенію, и был предан ими не только полному грабежу и разоренію, но и разрушенію и надругательству. Текеліевскіе куруцы, ворвавшись во внутреннюю часть монастыря, ломали кресты, рубили секирами образа святых, закапывали в землю колокола и чаши»... [* Известія отделенія русскаго языка и словесности. 1916. Кн. 2. С. 281]. В цей же час загинула Грушівська друкарня і всі її видання [* Там само. С. 282].

Не маючи своїх друкарень, підкарпатські українці змушені були користати чужих: так, з кінця XVII віку вони друкують свої видання в Тирнаві, де вийшли три книжки: 1) «Катехисис для науки Угроруским людем», 1698 р., єпископа Мукачівського Йосипа де-Камеліса, в перекладі галицького священника Івана Корницького; 2) «Буквар языка славенська» 1699 р., його ж, і 3) «Краткоє Припадков Моральных или нравных Собраніє», 1727 р., єп. Георгія Бизантія. Відомий Мукачівський єпископ Мануїл Ольшавський (1743 — 1767), організатор рідної школи серед підкарпатських українців, 1746 р. видрукував у Коложварі 50 свою працю: «Начало писмен дитем» мовою латинською та церковно-словянською.

Єпископ Ольшавський дуже відчував потребу власної друкарні, а томуіще на початку 50-х років XVIII віку почав клопотатися перед урядом, щоби дозволили йому заснувати друкарню в Мукачеві; 1765 р. та 1766 єп. Ольшавський повторив свої прохання, але справа ця кінчилася нічим. Проте єп. Ольшавський мав таки друкарню, — в Великім Карелі Сатмарського комитату, де заснував її 1754 р. за допомогою угорського графа Франца Карелі. Управителем Карельської друкарні був галичанин із Львова, але друки з неї до нас не збереглися. Велико-Карольська друкарня існувала, можливо, до смерті Ольшавського (1767 р.) [* Перфецкій Е. Известія. 1916. Кн. 2. С. 286 — 291. Возняк М. Історія української літератури. Львів, 1924. Т. III. С. 110 — 111. Але пор.: Сабов. Христоматія. С. 189 і 191. Петров. Op. cit. С. 108].

Була спроба друкувати книжки для потреб Підкарпатської України й пізніше. Так, 1770 р. відомий друкар о. Йосип Курцбек одержав привілея заснувати в Відні друкарню для друкування виключно кирилівських книжок. Заступник на кафедрі Мануїла Ольшавського, єпископ Іоан Брадач зараз же замовив Курцбеку потрібні його пастві книжки, і того ж 1770 р. появилися «Буквар» та Молитовник («Сборник», катихизис). Але доля цих книжок була дуже трагічною. Їх віддано на рецензію Крижевацькому (уніатському) єпископові Василю Божичковичу і той визнав їх «схизматичними»; так, в 8 члені символа віри тут не було «и сына», до Молитви Господньої добавлено: «яко

Твоє єсть царство, и сила, и слава»... і т. п. Про все це єп. Божичкович доніс уряду, але єп. Брадач легко виправдався, і тому уряд дозволив ширити надруковані книжки. Проте латинська партія таки перемогла, і єп. Брадач несподівано одержав наказа від уряду зібрати всі примірники «Азбуки» та «Сборника» і відвезти їх для знищення до міста Кошиці. Брадач змушений був виконати це розпорядження, і в першій половині 1772 р. всі примірники ,цих «крамольних» книжок були знищені, і до нашого часу ані один з них не дійшов... [* Перфецькій Е. Известія. 1916. Кн. 2. С. 291 — 293; Петров. Op. cit. C. 108 — 109; Сабов. Христоматія. С. 189].

Така сумна була доля нашого друкарства й на Підкарпатській Україні.

Про друкарство підкарпатських українців ще не маємо якоїсь окремої розвідки — дослідники згадують про нього лише принагідно. Зазначу таку літературу:

Балудянській Андрей. Исторіа церковная. Відень, 1851. Т. II. § 13. С. 206.

Кралицкій Анатолій. K примечаніям на статью: Список монастырей, существовавших иногда в Марамороше; див.: Науковый Сборник, 1865. С. 111 — 114; тут видрукувано в перекладі з латинського на мову російську важну замітку: «Сліди друкарні Грушівського монастиря».

Шематизм провинціи св. Спасителя. Львів, 1867. С. 198.

Петрушевич А. Сводная Галицко-русская летопись c 1600 по 1700 год. Львів, 1874. С. 479; доповнення, 1891. С. 750.

Ваllagі А. Історичний розвій угорського друкарства. Будапешт, 1878. Мовою мадярською.

Петрушевич А. Вопросы и ответы. Львів, 1893. Лист II. С. 4.

Сабов Евменій. Христоматія церковно-славенских и угро-русских литературных памятников. Унгвар, 1893. С. 185 — 186 і др. Пересказ і доповнення цеї Христоматії див. в рецензії А. Петрова «Ж. М. Н. Пр.» 1893. Кн. X. С. 516 — 549, або в його «Матеріалы для исторіи Угорской Руси». 1906. Вип. IV. С. 21 — 50.

Жаткович Юрій. Нарис історії Грушівського монастиря на Угорській Руси // Науковий Збірник, присвячений професорови М. Грушевському. Львів, 1906. С. 155 — 157.

Петров А. Старопечатныя церковныя книги в Мукачеве и Унгваре // Матеріалы для исторіи Угорской Руси. Спб., 1906. Кн. IV. С. 65 — 71. Передрук з «Ж. М. Н. Пр.» 1891. Кн. VI. С. 209 — 215. Рец. С. Томашівського в «Записках». Львів. Т. 81. С. 172 — 179.

Петров А. Типографія в Мараморошском монастыре св. Архангела Михайла в XVII в.; старанія угорских сербов и русских о типографіи в XVIII в. Див. його: Матеріали для исторіи Угорской Руси. V. Первый печатный памятник угро-русскаго наречія. Спб., 1908. С. 101 — 109, екскурс І. Працю надруковано в «Сборник отд. русск. яз.» Т. 84. Переказ праці див.: Вестник Народнаго Дома. Львів, 1908. Рік 26. С. 181 — 187.

Стрипський Г. З старшої письменности Угорської Руси//Записки. Львів, 1914. Т. 117 — 118, С. 179 — 195. Тут єсть про угроруські стародруки й друкарні; на с. 182 — про Грушівську друкарню.

Перфецкій Е. Религіозное движеніе в XVI и начале XVII в. в Угорской Руси//Известія. Спб., 1915. Кн. І.

Перфецкій Е. Печатная церковно-славянская книга Угорской Руси в XVII і XVIII веках //Известія отделенія русск. яз. и слов. Академій Наук. 1916. Кн. 2. С. 277 — 294. Найкраща праця з історії друкарства на Підкарпатській Україні.

Возняк М. Історія української літератури. Львів, 1924. Т. III. С. 108 — 122; На відшибі — про культурне й літературне життя Підкарпатської України.

Д р. И. П. Ци мог бути друкарь Швайпольт Фіоль в Грушеви и ту печатати книги? // Подкарпатська Русь. 1924. Ч. 3. С. 93 — 94; відповідні цитати з праці І. Огієнка про Фіоля.


Попередня     Головна     Наступна


Опитування сайту «Ізборник»:

Веб-опитування про проект правопису:   Українська національна комісія з питань правопису підготувала проект нової редакції Українського правопису, громадське обговорення якого триватиме до 15 вересня 2018 року. На розгляд громадськості були винесені нові правила передачі деяких власних і загальних назв, відмінювання, написання слів з великої букви, правопис іменників з числівником пів та ін. Ваші відповіді допоможуть оцінити суспільне ставлення до чинної мовної норми та запропонованих змін. Опитування )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.