Уклінно просимо заповнити Опитування про фемінативи  


‹‹   Головна

[Михайло Грушевський]

З ідеольоґії Кирило-Мефодіївцїв.

Записка Василя Білозерського.


Ідеольоґія Кирило-мефодіївцїв все ще звісна нам тільки в дуже загальних рисах; се залежить з одного боку від убожества матеріалу, який міг би ввести нас в їх інтімні настрої та переживання, з другого боку — від того моменту, в якім захоплено і перервано дїяльність кружка. Се був, очевидно, період творення, кристалїзації, де самі основні тези уясняли ся спільною роботою, обопільними впливами його учасників. Просторі зізнання, зібрані в слїдчих актах брацтва і тепер приготовані до видання в шевченківськім томі наших „Записок“, з сього погляду, мають, розумієть ся, підрядну вагу: інтімна сторона брацтва перед жандармським трібуналом була відкрита тільки в малій части.

Далеко більшу вагу має листуваннє братчиків, захоплене слїдчими властями — але на жаль, воно звісне нам все ще тільки в уривках — в вибірцї зробленій жандармами (див. вище статю Ол. Грушевського).

Ще цїннїйші ті кілька записок, в яких братчики пробували виложити для себе підстави свого полїтичного і національного світогляду, мотиви своєї проґрами. Досї вони не видані в повній основі, хоч се доконче потрібне — не тільки для повного вияснення собі їх ідейного змісту, а навіть з огляду на їх значіннє, як документів української полїтичної мисли, взагалї нечисленних. Серед них записка Вас. Білозерського, котру подаємо тут, займає визначне місце.

Вас. Ів. Семевський в своїй цїнній студії про Кирило-мефодіївцїв 1) переказав її зміст досить докладно, але вона безсумнїву варта того, щоб мати її в повнім тексті. З-поза принятого серед членів кружка християнського піетизму, на ґрунті модного словянського романтизму — мрій про культурно-етичну минувшину словянську й її будучу місію серед європейських народів 2), вирисовують ся зародки


1) Русское Богатство 1911, май: Кирилло-Меθодіевское общество 1846 — 47 г., ст. 118 — 120.

2) Серед слїдчих актів заховав ся ще такий листок писаний Білозерським: „Настоящій вЂкъ представляетъ вообще стремленіе къ народности. Всякій европейскій народъ старается изучить завЂтъ предковъ потомству, свои преданія, вЂрованія, пЂсни, обычаи и вообще весь составъ народной жизни. Знакомство съ своимъ повело къ изслЂдованію народности другихъ племенъ, и вотъ отсюда появились важные результати для науки и для человЂчества. Въ преда-/79/ніяхъ, вЂрованіяхъ и вообще въ проявленіяхъ стародавней жизни, народы встрЂчаются какъ братья; они увидЂли между собою великое сродство, сильнЂе убЂдились въ томъ, что всЂ они дЂти одной семьи и, несмотря на свою разрозненность, связаны обще-человЂческою жизнію, единствомъ первоначала, изъ котораго проистекли, и стремленія къ одной великой и общей цЂли, къ которой назначены.

„Первоначальный бытъ, сохранившійся въ памятникахъ народныхъ, носитъ въ себЂ весьма много важнаго и интереснаго для историка и философа. НигдЂ не видно такого родства духовнаго между однимъ и другимъ народомъ, какъ въ этихъ напоминаніяхъ, оставленныхъ отдаленными поколЂніями. Изученіе оныхъ составляетъ теперь одно изъ важнЂйшихъ занятій въ кругу образованной дЂятельности. Но нигдЂ, ни для одного народа изысканіе старобытной жизни не представляєте столько занимательности и не возбуждаетъ такого воодушевленія, какъ у народовъ Славянскихъ. Я думаю это происходитъ отъ двухъ причинъ: 1) оттого, что Славяне, народъ весьма древній, великій, въ исторіи Европы знаменитый (Шафарикъ), такъ несправедливо и такъ на долго были забыты... Въ недавнее время, когда войска народовъ славянскихъ появились во всЂхъ концахъ Европы и слава славянская громко прозвучала на западЂ, они обратили на себя вниманіе. У народовъ славянскихъ проявились люди, одушевленные сильною любовію къ отечественной славЂ, глубоко проникнувшіе въ душу родственныхъ народовъ, которые, наконецъ, указали блескъ славянской народности и привлекли къ ней сыновъ ея. 2) Самая новость, важность и занимательность предмета возбудила во многихъ тоже любовь къ нему, и вотъ другая причина этого воодушевленія“.
властивої соціально-полїтичної проґрами: суспільного демократичного устрою („демократическія правила“, „ничего панскаго“, поборюваннє аристократизму), „свобода основанная на народномъ пра–, словянська федерація, як ґарантія свобідного національного розвитку для слабших словянських народностей як от українська, традиція „собственныхъ правъ“ українських і „постоянства въ борьбЂ за свободу правъ“ в минувшинї і змагання до привернення сих „народныхъ правъ“ в будущинї. Все се для того часу були річи досить серіозні, хоч як можуть здавати ся наївними в загальній рамцї своєї прекраснодушности на погляд нинїшнїй, а сей романтичний культ свободи — жах перед всякою покорою неволї — ворушить почутє навіть тепер.


М. Г.

* * *


Религія Христова дала міру новый нравственный духъ, которымъ онъ не былъ проникнуть до того времени. Спаситель открылъ человЂчеству любовь, міръ и свободу, равенство для всЂхъ и братство народовъ — новыя цЂли, указанныя народамъ для осуществленія въ нихъ великой идеи человЂческаго единства. Но приняли ли народы это благовЂстіе? Почувствовали ль они все благо, какое приносилось въ ихъ жизнь новыми лучами Божественной жизни? Да и могло ли быть иначе: народы какъ вянущій цвЂтокъ жаждали небесной росы, которая бы облегчила ихъ страданія. /80/

ТЂ, въ рукахъ которыхъ дежитъ власть и возможность творить небесную правду, исполнили ли надежду подчиненныхъ народовъ? Призванные къ братской любви и свободЂ, стремились ли они къ утвержденію оныхъ между братьями?

Проходитъ XVIII вЂковъ и мы этого не видимъ. Народы по прежнему страдаютъ отъ неправды, по прежнему угнетаются; счастливы тЂ, у которыхъ сознаніе своей національности столь сильно и твердо, что никакая внЂшняя сила не въ состояніи покорить силы духовной; народъ сохранитъ тогда и свою самостоятельность и свободное развитіе: и вотъ цЂль, къ коей долженъ стремиться всякій народъ; ибо горе понесшему иго!

Едва ли есть другой народъ, испытавшій больше страданій и притЂсненій отъ неправильныхъ, языческихъ основаній правленія, чЂмъ Славянскій народъ, который, по словамъ НЂмца, достоинъ бы обожанія всего свЂта, если бы его счастье, его доля была соразмЂрна съ его добродЂтелями. Еще и теперь продолжается тотъ же гибельний для славянскаго духа порядокъ, но Славяне уже пробудились для новой жизни, для жизни самобытной и свободной. Но это пробужденіе открыло имъ и новую жизнь и горестное положеніе, которое мЂшаетъ ихъ развитію: нося зародышъ всего прекраснаго, всЂ они подавляются самовластнымъ произволомъ. Ни ихъ политическая самостоятельность, ни свободное выраженіе мыслей и чувствъ, ни даже самый языкъ не находятъ себЂ покровительства закона; все осуждено на преслЂдованіе, все подавляется личнымъ произволомъ.

Въ такомъ же ужасномъ положеніи находится и наша свЂтъ-Украина, страна, заслужившая своими горькими страданіями за правду вЂчное уваженіе.

Присоединенная на основаніи своихъ собственныхъ правъ, она претерпЂваетъ множество несправедливостей. Права ея забыты — и теперь не какъ сестра единовЂрнаго народа, а какъ раба — она должна сносить все, что только есть горестнЂйшаго въ жизни народа. Ея судьба, ея будущность на вЂсахъ Божіихъ, но если долго продолжится настоящій порядокъ, когда ничто Украинское не уважено, когда на насъ набрасываютъ чуждое ярмо, когда „мы, о Боже мой! какъ чужестранцы въ своей древней дЂдинЂ, въ своемъ собственномъ отечест–, то Украина должна будетъ погубить свое народное, вЂковое достояніе и превратиться въ новаго недоляшка. И неужели въ этомъ совершится Божія правда? Ужели мы своею жизнію заслужимъ такую низкую участь? НЂтъ, но мы заслужимъ ее, если предадимся бездЂйствію, когда будемъ спокойно глядЂть, какъ убиваютъ при нашихъ глазахъ величайшій даръ Божій — жизнь народную, съ ея духомъ, идеею, съ ея цЂлью, къ которой она должна направляться. /81/

„Любитъ и защищать болЂе жизни свое, щадить и не угнетать чужого, есть священная обязанность какъ всякаго человЂка, такъ и народа, достигшихъ уже нравственнаго самосознанія себя и своего назначенія“. Какъ вЂрные сыны своей родины, одушевленные желаніемъ ей всякаго добра, и сознавая, что оно возможно только при выполненіи завЂщанія нашего Божественнаго Спасителя, мы должны стремиться къ осуществленію въ ней Божіей правды, къ воцаренію въ ней свободы, братской любви и народнаго благосостоянія, независимаго развитія той идеи, которая вложена Творцомъ въ натуру нашего народа.

Ясно, впрочемъ, что отдЂлъное ея существованіе не возможно, она будетъ находиться между нЂсколькихъ огней, будетъ тЂснима и можетъ претерпЂть горестнЂйшую участь, чЂмъ потерпЂли Поляки. Единственное средство, представляющееся уму и одобренное серддемъ для возвращенія народныхъ правъ, заключается въ соединеніи Славянскихъ племенъ въ одну семью подъ охраненіемъ закона, любви и свободы каждаго. Соплетшись руками дружбы, они защитятъ себя отъ всякаго варвара и возвратятъ свои права для того, чтобы, развивъ въ своей жизни идеи общины христіанской, принести ихъ въ жизнь потерявшей главнЂйшую общественную подставку — религію и опять явиться въ ЕвропЂ съ новымъ благомъ, которое ей даровала.

Какъ и прежде задачей ихъ было распространеніе мірной земледЂльческой цивилизаціи, человЂволюбивыхъ нравственныхъ понятій; какъ прежде она смягчила нравы воинственныхъ народовъ, такъ и теперъ она смягчитъ раздраженныя бЂдствіями души народовъ разрЂшеніемъ соціальныхъ задачь, возвращеніемъ блага, указаннаго Спасителемъ.

Къ этому должны стремиться всЂ наши дЂйствія, всЂ наши желанія, и такъ какъ зародышемъ всякой перемЂны должно быть общество, которое только и можетъ привести въ исполненіе извЂстную идею, то и мы будемъ составлять общество на слЂдующихъ основаніяхъ:

1) Такъ какъ цЂль общества будетъ возвращеніе Славянскимъ народамъ ихъ самостоятельности и нравственной свободы, то каждый членъ долженъ стараться распространить правильныя идеи о свободЂ, основанной на христіанскомъ ученіи и на народномъ правЂ.

2) Такъ какъ эта свобода достижима для насъ и другихъ покоренныхъ племенъ только при соединеніи Славянъ въ одно государство, основанное на уваженіи народности каждаго, то члены должны распространять: a) познанія о Славянахъ и о пра†каждаго изъ ихъ племени на самостоятельность; b) Пробуждать любовь къ Славянамъ и ихъ народности и уничтожать разными средствами всякое пред-/82/убЂжденіе, существующее между племенами; c) распространять памятники, пробуждающіе народность и сознаніе взаимнаго братства.

3) Если членъ общества замЂтитъ въ комъ-либо изъ людей благомыслящихъ стремленіе, сообразное принятому, то можетъ принять его въ число членовъ. Но при этомъ должно открывать о существованіи общества только тЂмъ, которые, сознавая важность его дЂйствій и направленія, въ основаніи души своей имЂютъ чистыя христіанскія побужденія и неподозрительную совЂсть.

4) Стараться избЂгать наименованія тЂхъ лицъ, которыя приняты въ обществЂ.

5) ДЂйствовать на умы молодыхъ людей и женщинъ съ цЂлью, принятою обществомъ, и помогать всЂми средствами тЂмъ изъ нихъ, которые могутъ быть полезны для приготовленія общества къ новому порядку, который наступить можетъ. Должно дЂйствовать на умъ женщинъ съ цЂлью указать имъ воспитаніе въ духЂ Славянской идеи.

6) Стремиться къ опредЂленной цЂли твердо, примЂрно, осторожно и спокойно, но ни въ какомъ случаЂ не показывать вида боязни, не подавать обыкновеннымъ людямъ и повода думать, что говорится и дЂйствуется въ противность настоящему порядку.

7) Должно сближаться съ народомъ, заботиться о его образованіи и благосостояніи и обнадеживать его возможностью перемЂны существующаго порядка.

8) Подкапывать всЂми средствами несправедливыя права аристократіи и говорить больше о тЂхъ лицахъ, которыя къ ней не принадлежали или же дЂйствовали сообразно съ демократическими правами.

9) Такъ какъ побужденія нашего общества основаны на христіанской любви и свободЂ, то нужно стараться, чтобы и самое достиженіе равенства и достоинства правъ человЂческихъ совершилось въ духЂ кротости и миролюбія. Посему главною цЂлью поставить себЂ должно распространеніе образованія и идей Христовыхъ.

10) Знакомые взаимно члены общества должны стараться имЂть хоть однажды въ годъ (если не всЂ, то по крайней мЂрЂ нЂкоторые) съЂздъ въ избранномъ какомъ-либо мЂстЂ, для взаимнаго совЂщанія и отчета въ своихъ дЂйствіяхъ.

11) Такъ какъ цЂль общества основана на христіанской любви и самыхъ благородныхъ цЂляхъ и побужденіяхъ, которыя не имЂютъ въ себЂ ничего эгоистическаго и панскаго, а напротивъ, должны привести къ возвращенію народныхъ правъ и уничтоженію всего несообразнаго съ достоинствомъ человЂческимъ, то каждый членъ долженъ стремиться къ осуществленію славянской идеи во весь вЂкъ свой, употреблять всЂ средства, коими онъ обладаетъ, на служеніе человЂчеству и своему народу и быть готовымъ даже пострадать за правое дЂло. /83/

ПримЂры христіанскаго самопожертвованія и самоотверженія должны укрЂпить и научить его, надежда на Бога должна сопутствовать его, любовь къ народу пусть утЂшитъ его.


Наше празно мЂсто на насъ чека,

Іеръ е дошла доба Славска вЂка.


Единодушіе и взаимная любовь, которая николи же отпадаетъ, должна соединять насъ. Пусть насъ радуетъ мысль, что при нашихъ усиліяхъ прійдетъ пора, когда, Славяне распри позабывъ, въ великую семью соединятся, вЂрные Богу и братскому союзу, и тогда процвЂтетъ то благо, тотъ миръ и свобода, которые завЂщаны нашимъ Спасителемъ.

На великомъ судилищЂ народовъ съ честью и славой предстанутъ Славяне и смЂло укажутъ на плоды своего самобытнаго существованія, если они къ нему стремились и его желали.

Ни одно изъ славянскихъ племенъ не обязано въ той мЂрЂ стремиться къ самобытности и возбуждать остальныхъ братьевъ, какъ мы, Украинцы. Въ прошедшей жизни своей мы видимъ примЂръ и плодовъ рабства, и постоянства въ борьбЂ за свободу правъ и за вЂру Христову. И если мы, сознающіе важность подвига своихъ предковъ, останемся спокойными свидЂтелями неправды, если насъ не научитъ примЂръ погибшихъ народностей, если мы не позаботимся о своемъ наслЂдіи, то по справедливости насъ постигнетъ подобная же участь. НЂтъ, мы будемъ беречь народное сокровище, беречь его для лучшей будущности.
[Грушевський М. С. З ідеології кирило-мефодіївців // Україна: Науковий трьохмісячник українознавства. — 1914. — Кн. 1. — С. 78-83.]


Див. також:
Вибрані документи з матеріалів слідчих справ Кирило-Мефодіївського товариства
Справа про слов’янофільство та українофільство
Книги буття українського народу
Доповідь О. Ф. Орлова Миколі I про діяльність Кирило-Мефодіївського товариства
Журнал слідства‹‹   Головна


Етимологія та історія української мови:

Датчанин:   В основі української назви датчани лежить долучення староукраїнської книжності до європейського контексту, до грецькомовної і латинськомовної науки. Саме із західних джерел прийшла -т- основи. І коли наші сучасники вживають назв датський, датчанин, то, навіть не здогадуючись, ступають по слідах, прокладених півтисячоліття тому предками, які перебували у великій європейській культурній спільноті. . . . ) 


Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.